Terms & Conditions

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο διαδικτυακός τόπος www.vireyal.com αποτελεί ένα  ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης προϊόντων (έτοιμα ενδύματα, υποδήματα και αξεσουάρ) μέσω του Διαδικτύου, το οποίο ανήκει στην ελληνική Μονοπρόσωπη ιδιωτική  κεφαλαιουχική εταιρία με την επωνυμία «VIREYAL MΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «VIREYAL M.I.K.E.»,  που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Μοσκώφ αρ 12 , Θεσσαλονίκη, Τ.Κ 54626 , Τηλ : 2310508093 και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ: 801556548/ Δ.Ο.Υ. Α΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ), με αριθμό ΓΕΜΗ 159078205000, ηλεκτρονική διεύθυνση info@vireyal.com ,  τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης ηλεκτρονικού καταστήματος 2310508093 εφεξής «vireyal»     

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου και αγοράς των προϊόντων του ηλεκτρονικού μας καταστήματος (στο εξής «Όροι Χρήσης και Συναλλαγών» ή «Όροι Χρήσης»),καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τους οποίους περιηγείστε στο Διαδικτυακό μας τόπο και χρήσης αυτού και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και διέπουν τη σύμβαση πώλησης που συνάπτεται μεταξύ μας για την αγορά προϊόντων από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. 

2. Χρήση ιστοσελίδας 

Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τους παρόντες Όρους Χρήσης και Συναλλαγών και να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με αυτούς πριν από την είσοδο και περιήγησή σας στο Διαδικτυακό μας τόπο. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης, οφείλετε με δική σας ευθύνη να απέχετε από οποιαδήποτε ενέργεια τόσο στο Δικτυακό μας τόπο όσο και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησής σας σε αυτό. 

Οποιαδήποτε ωστόσο ενέργεια σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, όπως ενδεικτικά η περιήγησή σας σε αυτό, η εγγραφή σας στο newsletter της εταιρεία μας, ή η αγορά προϊόντων μας, θεωρείται ως  συναίνεση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης , χωρίς καμία εξαίρεση. 

3. Τροποποιήσεις

Το «vireyal.com»   διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, ή/και όταν η τροποποίηση επιβάλλεται από το νόμο, ενδεχομένως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σας, πάντα όμως στα πλαίσια των συναλλακτικών ηθών και των ορίων που θέτει ο Νόμος. Παράλληλα,αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.Τυχόν τροποποιήσεις θα ισχύουν από την  ημερομηνία ανάρτησή τους  στον παρόντα Δικτυακό τόπο , οι οποίες διευκρινίζεται ότι δεν καταλαμβάνουν παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη πραγματοποιήσει μέσα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, πριν την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων κατά τα ανωτέρω.  

 Η χρήση του «vireyal.com» μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση, λογίζεται ως αποδοχή των Όρων Χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματό μας καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα. 

4. Παροχή Πληροφοριών

Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παρόντα Δικτυακό τόπο είναι πλήρεις, αληθείς, έγκυρες και επικαιροποιημένες, είτε αυτές που αφορούν στην ταυτότητά μας, είτε στα παρεχόμενα προϊόντα και τυχόν  υπηρεσίες από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Το «vireyal.com» στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν από σφάλμα ή εκ παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους. Οι ανωτέρω εγγυήσεις τελούν υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας του παρόντος δικτυακού τόπου ή και λόγω ανωτέρας βίας. 

To «vireyal.com» έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και άλλα μέσα προκειμένου να ενημερώνεται άμεσα η διαθέσιμη ποσότητα και τα μεγέθη των προϊόντων μας, ωστόσο διατηρεί ρητή επιφύλαξη αναφορικά με τη εγκυρότητα των διαθέσιμων στο ηλεκτρονικό κατάστημα ποσοτήτων και μεγεθών των προϊόντων, καθόσον ενδέχεται η ενημέρωση να πραγματοποιείται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την τυχόν τροποποίηση. Σε κάθε περίπτωση θα λαμβάνεται e- mail επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας, με το οποίο θα σας ενημερώνουμε εγκαίρως για τυχόν μη διαθεσιμότητα του προϊόντος που παραγγείλατε και οφείλουμε να σας επιστρέψουμε, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όλα τα χρήματα που τυχόν μας είχετε καταβάλλει,οπότε και, στην περίπτωση αυτή, δεν υπέχουμε καμία περαιτέρω ευθύνη. 

5. Δικαιώματα πνευματικής Ιδιοκτησίας 

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού μας καταστήματος  συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του «vireyal.com» ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία το «vireyal.com»  έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές του αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού του καταστήματος και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. 

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική ή  ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, μέρος ή του συνόλου του περιεχομένου το δικτυακού τόπο για κανέναν σκοπό, πλην της αυστηρά προσωπικής χρήσης, εκτός και αν το «vireyal.com»  δώσει εγγράφως τη συναίνεση του. 

Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα, τα σήματα και τα διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα του «vireyal.com» , ή τρίτων μερών αντίστοιχα, και προστατευόνται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς Νόμους περί  εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού.Η εμφάνισή τους στις ιστοσελίδες του «vireyal.com» δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση της άδειας ή του δικαιώματος χρήσης τους. 

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε επέμβαση στο περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Σε περίπτωση μίας τέτοιας επέμβασης το «vireyal.com»   επιφυλάσσεται να ανορθώσει κάθε ζημία της, θετική ή αποθετική, καθώς και την τυχόν ηθική βλάβη που πιθανώς υποστεί απο μια τέτοια ενέργεια ενώπιον των αστικών και των ποινικών δικαστηρίων. 

6. Περιορισμός Ευθύνης

Η εταιρία μας συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα που ρυθμίζουν την πώληση,τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, καθώς και τις σχετικές ευρωπαικές οδηγίες. Το ηλεκτρονικό κατάστημα «vireyal.com»     παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού του τόπου «όπως ακριβώς έχουν».Δεν δηλώνουμε με κανέναν τρόπο ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και στις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται σε αυτόν τον διακομιστή είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε σκοπό. Κάθε τέτοιο έγγραφο και σχετική γραφική απεικόνιση παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους. 

Σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία , τη χρήση του διαδικτυακού τόπου την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή προϊόντων ή πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν καθώς και σε τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα, υπηρεσίες και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. 

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχουμε ηλεκτρονικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, αλλά δεν μπορούμε  να εγγυηθούμε ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη κατά τη χρήση του site. Εντός του πλαισίου της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών, η Εταιρία μας δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή, την ενημέρωση των χαρακτηριστικών και της τιμής κάποιου προϊόντος. 

Δεν φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα,υπηρεσίες και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού μας  καταστήματος. 

 

Η εταιρία μας στο πλαίσιο των συναλλαγών από το ηλεκτρονικό της κατάστημα ενημερώνει τον Πελάτη με βάση τα τηρούμενα κάθε φορά στοιχεία διαθεσιμότητας ή μη των προιόντων κατά τα ανωτέρω και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα αυτών. Σε κάθε περίπτωση η εταρία μας αναλαμβάνει να ενημερώσει εγκαίρως τον Πελάτη για τη μη διαθεσιμότητα, οπότε και, στην περίπτωση αυτή, δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. 

7. Υπερσύνδεσμοι 

Ο Δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους και συνδέσμους (Links) σε άλλους δικτυακούς τόπους μόνο προς διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού μας  καταστήματος «vireyal.com» , η δε χρήση αυτών των ιστοσελίδων δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη ή πελάτη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει ότι εγκρίνουμε, αποδεχόμαστε  ή ευθυνόμαστε για το περιεχόμενό τους. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της εταιρίας μας . 

Ρητώς δηλώνουμε ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη και για το περιεχόμενο των ως άνω διαδικτυακών τόπων, οι οποίοι διέπονται από τους δικούς τους όρους χρήσης τους οποίους ο εκάστοτε χρήστης οφείλει να αναγνώσει προσεκτικά, πριν περιηγηθεί σε οποιονδήποτε από αυτούς και για οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα παρουσιασθεί κατά τη χρήση τους να απευθύνεται απευθείας στους αντίστοιχους ιστοτόπους και ιστοσελίδες, οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.  

Σε καμία περίπτωση δεν ευθυνόμαστε για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που πιθανώς να λάβει ο Χρήστης από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα, καθώς η «vireyal.com»  δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων στα οποία πιθανώς να παραπέμπει μέσω συνδέσμων, hyperlinks ή διαφημιστικών banners.   

8. Εγγραφή Χρήστη – Δημιουργία Λογαριασμού

Η εγγραφή του χρήστη στο «vireyal.com» είναι προαιρετική. Δεν είναι απαραίτητο να δημιουργήσετε λογαριασμό χρήστη προκειμένου να προβείτε σε μία αγορά ή να περιηγηθείτε στον ιστότοπό μας , καθώς υπάρχει η δυνατότητα αγοράς ως επισκέπτη. 

Μπορείτε να δημιουργήσετε Λογαριασμό χρήστη ως εξής: 

Α)Μπορείτε να μεταβείτε στην αρχική σελίδα στο πεδίο που εμφανίζεται πάνω δεξιά «ΕΓΓΡΑΦΗ».Καταχωρείτε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ,τα στοιχεία που σας  ζητούνται, καθορίζετε τον κωδικό Πρόσβασής σας , πατάτε «ΕΓΓΡΑΦΗ» και αιτείστε τη δημιουργία λογαριασμού στο eshop μας. Κατόπιν θα λάβετε στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας μήνυμα από την Εταιρία ότι δημιουργήσατε λογαριασμό στο eshop και  

Β)Μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό κατά το στάδιο υποβολής παραγγελίας. 

Με την υποβολή της αίτησης εγγραφής, καλείστε να διαβάσετε και να αποδεχτείτε τους παρόντες Όρους χρήσης, καθώς και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου του eshop, πατώντας στην αντίστοιχη δήλωση και πατώντας το κουμπί «ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ».  

Να σημειωθεί ότι με τον παραπάνω κωδικό πρόσβασης θα αποκτάτε πρόσβαση στον Λογαριασμό σας όποτε επιθυμείτε. Ο κωδικός αυτός σας ταυτοποιεί, πρέπει να τον διατηρείτε πάντοτε μυστικό και ασφαλή για αυτό και έχετε την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την προστασία του κωδικού πρόσβασης. Απαγορεύεται να παραχωρείτε τον κωδικό πρόσβασης σε τρίτους. Επίσης, οφείλετε να ενημερώνετε άμεσα την εταιρεία αν πιστεύετε ότι κωδικός πρόσβασης ενδέχεται να έχει γίνει γνωστός σε τρίτο ή χρησιμοποιήθηκε από κάποιον τρίτο. 

Φέρετε  την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια (πράξη ή παράλειψη) πραγματοποιείται μέσω του λογαριασμού σας. Η εταιρεία αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση του λογαριασμού λόγω μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή χρήσης του λογαριασμού σας εφόσον δεν έχετε προηγουμένως ενημερώσει την εταιρεία προσηκόντως στο info@vireyal.com  Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό σας, θα πρέπει να θέσετε νέο κωδικό εξ αρχής, διότι ο κωδικός που δημιουργείτε κρυπτογραφείται και είναι αδύνατη η ανάκτησή του. 

Ο εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί : 

– Να δει τα περιεχόμενα του καλαθιού αγορών του. Στο Καλάθι εμφανίζονται τα προϊόντα που ο πελάτης έχει επιλέξει να παραγγείλει.  

-Να ολοκληρώσει την παραγγελία του και να πληρώσει επιλέγοντας μία από τις δυνατότητες πληρωμής που του παρέχει το «vireyal.com»    

Να δει παλιές παραγγελίες του. 

-Να τροποποιήσει τα Στοιχεία Πελάτη του Λογαριασμού του. 

Η εγγραφή και η συμμετοχή του χρήστη είναι δωρεάν, προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη. Ο χρήστης φέρει την ευθύνη για τα στοιχεία που χορηγεί στην Εταιρεία και ο ιστότοπος βασίζεται αποκλειστικώς και μόνον στις δηλώσεις του αναφορικά με τα προσωπικά του στοιχεία. Τα στοιχεία που καταχωρούνται κατά την εγγραφή του πρέπει να είναι πλήρη, αληθή και επικαιροποιημένα.  

Η δημιουργία λογαριασμού καθώς και η χρήση της ιστοσελίδας μας είναι δυνατή μόνο για φυσικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και αποκλείονται ανήλικα άτομα κάτω των 18 ετών. 

Τα προσωπικά στοιχεία που ο χρήστης χορηγεί κατά την εγγραφή του, η Εταιρεία τα επεξεργάζεται αποκλειστικά για το σκοπό της δημιουργίας λογαριασμού στο «vireyal.com», της επικοινωνίας μαζί του αναφορικά με τις μεταξύ τους συναλλαγές (πχ.  για την ολοκλήρωση, αποστολή και παράδοση της παραγγελία του, για την εξόφληση και την ασφαλή οικονομική του συναλλαγή και για την αποστολή σε αυτόν ενημερωτικού, διαφημιστικού και προωθητικού υλικού αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των συνεργασιών της με τρίτους. Αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, ισχύουν οι όροι και διατάξεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

Με την εγγραφή σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο χρήστης δίνει τη ρητή του συγκατάθεσή για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων του βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τους οποίους Όρους και Πολιτικές δηλώνει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Έχει τη δυνατότητα να άρει οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή του για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων που μας έχει χορηγήσει σύμφωνα με τα ανωτέρω, προβαίνοντας σε διαγραφή χρήστη με την αποστολή σχετικού email στην διεύθυνση info@vireyal.com .  Έχει τη δυνατότητα, οποιαδήποτε στιγμή, να έχει πρόσβαση στα δεδομένα του, ή μπορεί επίσης οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσει την άμεση διαγραφή ή διόρθωση των στοιχείων του, την προσωρινή μη χρησιμοποίηση τους από το «vireyal.com», τη δέσμευση ή μη διαβίβασή τους, ακολουθώντας την ίδια ως άνω διαδικασία αποστολής email. Τα προσωπικά δεδομένα δεν ανακοινώνονται σε κανέναν τρίτο και τυγχάνουν διαχείρισης αποκλειστικά από την εταιρεία για συγκεκριμένους σκοπούς. 

Περισσότερα για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο eshop μας από την εταιρεία μας μπορείτε να δείτε στην Πολιτική Απορρήτου. 

Μπορείτε να διαγράψετε τον λογαριασμό οποτεδήποτε και κατά βούληση, ως εξής:  

Καταρχήν μεταβαίνετε στο Λογαριασμό σας και συγκεκριμένα στις ρυθμίσεις προσωπικών δεδομένων «ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» υποβάλλοντας σχετικό αίτημα. Μετά την απενεργοποίηση του Λογαριασμού σας αφαιρούνται τυχόν προσωπικά δεδομένα σας, ενώ τυχόν δεδομένα παραγγελιών που πρέπει να διατηρηθούν για άλλους σκοπούς, διατηρούνται ανώνυμα ή ψευδωνυμοποιημένα. Λάβετε υπόψη ότι σε περίπτωση διαγραφής του λογαριασμού σας, δεν θα είναι δυνατή  η πρόσβαση στα δεδομένα αγορών σας από την εταιρία, ούτε να εντοπιστούν οι έως τότε παραγγελίες σας.  

Επιπλέον,μπορούμε να διακόψουμε τον Λογαριασμό σας με αποστολή e-mail σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας του eshop ή που διαπιστωθεί ή υπάρξουν υπόνοιες ή καταγγελίες για παράνομη χρήση του Λογαριασμού σας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο  που σχετίζεται με την παρούσα συμβατική σχέση και γενικά η εταιρία έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί την πώληση προϊόντων σε εσάς σε περίπτωση παράβασης των παρόντων όρων (πχ σε περίπτωση μεταπώλησης). 

9. Newsletters – Ενημερωτικά Δελτία 

Οι χρήστες που εισάγουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση στο «vireyal.com»   συναινούν να λαμβάνουν ενημερωτικά δελτία & προσφορές που αφορούν στο eshop μας . 

Τα newsletters τα οποία ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών του ιστότοπου  λαμβάνει με την εγγραφή του εξ’ ελευθεριότητάς του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές. Μπορούμε επίσης να διατηρούμε αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα πέρα από τα newsletters πάντα με την σύμφωνη γνώμη του χρήστη, η οποία παρέχεται με την εγγραφή του στο site. 

Δεν ευθυνόμαστε αν τα newsletters δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους ISPs (Internet Service Providers) για την παράδοσή τους. Τα newsletters μπορεί να καταλήξουν στο φάκελο «Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία». Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να μην λαμβάνει πλέον ενημερωτικά newsletters ή επιθυμεί να διαγραφεί συνολικά από το σύστημα αποστολής ενημερωτικών δελτίων του ιστότοπου, μπορεί να μας ενημερώσει χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας του ιστότοπου ή μέσω του αντίστοιχου συνδέσμου που εμφανίζεται στα ενημερωτικά emails που λαμβάνει. Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί πάροχο
(3rd party company) για την αναγνώριση (tracking) των παραληπτών των newsletters.

10. Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

Απαγορεύεται στον χρήστη δια μέσω του «vireyal.com»  :  

α) η αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου. 

β) η  αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π. 

γ) η  αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας). 

δ) η αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους. 

ε) η αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών. 

ζ) η ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων. 

η) η παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο. 

θ) η συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες. 

11. Διαδικασία αγοράς μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος

11.1 Πώς Καταρτίζεται η Σύμβαση 

Οι πληροφορίες που περιέχονται στους παρόντες Όρους και οι λεπτομέρειες που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν συνιστούν πρόταση πώλησης αλλά πρόσκληση για ενημέρωση. Δεν θα θεωρείται ότι έχει καταρτισθεί καμία σύμβαση μας αναφορικά με οποιαδήποτε προϊόντα, παρά μόνον όταν η παραγγελία σας γίνει ρητώς αποδεκτή από εμάς. Αν δεν δεχτούμε την παραγγελία σας και τα χρήματα έχουν ήδη αφαιρεθεί από το λογαριασμό σας, τότε αυτά θα επιστρέφονται στο ακέραιο. 

Για να κάνετε μια παραγγελία θα σας ζητηθεί να ακολουθήσετε τη διαδικασία της αγοράς και να πατήσετε το  κουμπί “Έγκριση Πληρωμής“. Κατόπιν θα λάβετε ένα e-mail από εμάς το οποίο θα επιβεβαιώνει την παραλαβή της παραγγελίας σας. Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι αυτό δεν σημαίνει πως η  παραγγελία σας έχει γίνει αποδεκτή, καθώς αυτό αποτελεί μια πρόταση από εσάς προς εμάς για την αγορά ενός ή περισσοτέρων προϊόντων. Όλες οι παραγγελίες τελούν υπό την αποδοχή τους εκ μέρους μας και η εν λόγω αποδοχή θα επιβεβαιώνεται με την αποστολή σε εσάς ενός e-mail που θα επιβεβαιώνει ότι το προϊόν έχει αποσταλεί. Η σύμβαση για την αγορά ενός προϊόντος μεταξύ μας  θα θεωρείται μόνο τότε συναφθείσα όταν σας στέλνουμε την Επιβεβαίωση Αποστολής. 

Η Σύμβαση θα αφορά μόνο στα προϊόντα των οποίων την αποστολή έχουμε επιβεβαιώσει στην Επιβεβαίωση Αποστολής. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να σας προμηθεύσουμε τυχόν περαιτέρω προϊόντα που ενδεχομένως είναι μέρος της παραγγελίας σας, παρά μόνο όταν επιβεβαιωθεί η αποστολή των εν λόγω προϊόντων με ξεχωριστή  Επιβεβαίωση Αποστολής. 

11.2 Μπορείτε  να χρησιμοποιήσετε τις κατηγορίες που βρίσκονται στο κεντρικό μενού του ιστότοπου, να πλοηγηθείτε σε αυτές για να βρει το προϊόν που ψάχνετε ή να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία αναζήτησης προϊόντων μέσω της οποίας μπορεί να βρείτε προϊόντα βάσει όρων αναζήτησης. Στη συνέχεια μπορεί να προσθέσετε τα προϊόντα στο καλάθι του κάνοντας κλικ στην επιλογή “ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ”.Επίσης μπορείτε να μεταβείτε στο καλάθι σας  κάνοντας κλικ στο link “Το καλάθι μου” το οποίο βρίσκεται στο πάνω δεξιά μέρος της ιστοσελίδας, ενώ μπορείτε να χρησιμοποιήσει το link διαγραφής από το καλάθι για να αφαιρέσετε τα προϊόντα από το καλάθι σας πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας. 

Για να υποβάλετε την  παραγγελίας σας , ως χρήστης του «vireyal.com»  μπορείτε είτε να δημιουργήσετε λογαριασμό μέσω της επιλογής “Δημιουργία Λογαριασμού” , είτε να συνεχίσετε ως “Επισκέπτης”, συμπληρώνοντας αντίστοιχα τα στοιχεία που σας ζητούνται στα διάφορα πεδία, όπως Όνομα, Επίθετο, διεύθυνση παράδοσης , e mail, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.α. 

Έπειτα μεταβαίνετε στον τρόπο πληρωμής , όπου επιλέγετε ανάμεσα στους τρόπους πληρωμής που σας προσφέρουμε κάνοντας κλικ στην επιλογή της αρεσκείας σας. 

Για την υποβολή της παραγγελίας απαιτείται επιπλέον και η δήλωση αποδοχής των παρόντων γενικών όρων, προϋποθέσεων και συμφωνιών με επιλογή σε εμφανές και συγκεκριμένο σημείο που παρέχεται στη φόρμα της παραγγελίας. Με τη δήλωση αυτή ο Πελάτης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι έλαβε γνώση αυτών των όρων πριν την υποβολή της παραγγελίας καθώς και ότι γνωρίζει και αποδέχεται ότι εν λόγω παραγγελία ενέχει υποχρέωση πληρωμής σε εμάς του τιμήματος των παραγγελθέντων προϊόντων. 

Για να ολοκληρώσετε την αγορά σας πρέπει να κάνει κλικ στο link “ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ” και εν συνεχεία θα λάβετε στο email σας τον κωδικό παραγγελίας σας και την αναλυτική παρουσίαση της παραγγελίας σας.  

Αν επιλέξετε ως τρόπο πληρωμής “Πιστωτική, Χρεωστική ή Προπληρωμένη Κάρτα”, μόλις κάνετε κλικ στην επιλογή σας “ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ” θα μεταφερθείτε αυτόματα στο περιβάλλον της Τράπεζας Eurobank για να πραγματοποιήσετε την πληρωμή των προϊόντων και στη συνέχεια θα λάβετε στο email σας τον κωδικό και την ανάλυση της παραγγελίας σας. 

Με βάση την νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή οφείλουμε να σας αποστείλουμε 
ενημερώσεις στο πλαίσιο σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως. Υπογραμμίζεται ότι κάθε τυχόν ενημέρωση που θα πραγματοποιείται στο ως άνω πλαίσιο στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή σε άλλο στοιχείο επικοινωνίας που έχετε γνωστοποιήσει κατά την δημιουργία λογαριασμού ή κατά την διενέργεια των αγορών σας στο Eshop, θα θεωρείται ως έγκυρη έστω και αν δεν παραδίδεται σε εσάς  εξαιτίας σφάλματος στα στοιχεία που μας δώσατε είτε λόγω τεχνικής ή άλλης βλάβης στον διακομιστή σας, στο τηλέφωνό σας, στον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο, είτε  λόγω αλλαγής των στοιχείων σας και σε περίπτωση που δεν ενημερώσετε εγκαίρως την εταιρεία. Αν οι συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις της εταιρείας δεν εκπληρωθούν εγκαίρως και προσηκόντως εξαιτίας της χρήσης αναληθών, λανθασμένων ή μη επικαιροποιημένων προσωπικών στοιχείων τα οποία εσείς δηλώνετε, δεν έχουμε καμία ευθύνη, ενώ έχετε την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη επέλθει στην Εταιρεία εξαιτίας τυχόν αναληθών, εσφαλμένων ή μη επικαιροποιημένων στοιχείων που δηλώθηκαν από εσάς.
 

11.3. Παρακολούθηση Παραγγελίας 

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να παρακολουθείτε σε ποιο στάδιο βρίσκεται η παραγγελία σας μπαίνοντας στoν λογαριασμό σας και κάνοντας κλικ στην επιλογή «Οι παραγγελίες μου» ή μέσω του ηλεκτρονικού συνδέσμου των ταχυμεταφορών SPEEDEX και του ενός σχετικού κωδικού αποστολής, τον οποίο σας αποστέλλουμε με την επιβεβαίωση αποστολής της παραγγελίας σας . 

12. Τιμές

Οι αναγραφόμενες τελικές τιμές των προϊόντων μας συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ. Το «vireyal.com» διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη. Ανεξαρτήτως της διακύμανσης των τιμών, ο πελάτης καταβάλλει πάντοτε την αξία που αναγράφεται στο προϊόν κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της καταχώρησης της παραγγελίας. 

13.Τρόποι Πληρωμής  

Ως τρόποι πληρωμής από τους οποίους μπορεί να επιλέξει ο πελάτης του «vireyal.com» ορίζονται περιοριστικά οι κάτωθι: 

Α. Κατάθεση στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς: 

ΑLPHA: 
GR 4201407020702002002018458

EUROBANK:
GR 2202601220000400200988520  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: VIREYAL M.I.K.E  

Παρακαλούμε να αναφέρετε στην αιτιολογία της κατάθεσης τον κωδικό της παραγγελίας σας και να μας αποστείλετε αμέσως μετά την κατάθεση το αποδεικτικό κατάθεσης στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@vireyal.com   ώστε να γίνει η ταυτοποίηση και να  επεξεργαστούμε και δρομολογήσουμε την παραγγελία σας. 

Β. Με χρήση πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας: 

Δεχόμαστε όλες τις πιστωτικές κάρτες Visa, Mastercard, Maestro. 

Σε αυτήν την περίπτωση, θα μεταφερθείτε σε ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών της συνεργαζόμενης με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα Τράπεζας EUROBANK,η οποία έχει αναλάβει τη δρομολόγηση των πιστωτικών/χρεωστικών καρτών, καθώς  η πληρωμή για την ηλεκτρονική συναλλαγή λαμβάνει χώρα μέσω αυτόματης παραπομπής μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος στη σχετική σελίδα/πλατφόρμα της Τράπεζας EUROBANK . Για την πραγματοποίηση της συναλλαγής είναι απαραίτητη η αποδοχή των εκεί αναφερόμενων όρων συναλλαγής της Τράπεζας για τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρία. Γενικά,οι συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας SSL, τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών και παράλληλα σας επιβεβαιώνουμε ότι η εταιρία μας δεν λαμβάνει καμία πληροφορία σχετικά με την πιστωτική σας κάρτα 

Γ. Με αντικαταβολή. 

Η δυνατότητα πληρωμής με αντικαταβολή είναι διαθέσιμη μόνο για αγορές εντός Ελλάδος. Με την επιλογή του τρόπου αυτού, πληρώνετε τον συνεργάτη της εταιρείας SPEEDEX ,με την παράδοση της παραγγελίας σας στο χώρο που μας έχετε δηλώσει κατά την παραγγελία σας σε μετρητά ή με τη χρήση πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας, εφόσον  η εταιρία ταχυμεταφορών που θα πραγματοποιήσει την παράδοση, θα είναι εφοδιασμένη με σχετικό τερματικό. Ως εκ τούτου, στην περίπτωση αυτή ο Πελάτης δηλώνει ρητά με την αποδοχή των παρόντων ότι η πληρωμή του τιμήματος ενδέχεται να γίνει μόνον με καταβολή μετρητών στην εταιρία ταχυμεταφοράς. 

Το κόστος αντικαταβολής είναι 1,5€ . Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, παραστατικά αξίας άνω των 500€ με ΦΠΑ προς ιδιώτες και παραστατικά αξίας άνω των 500€ προ ΦΠΑ προς επαγγελματίες/επιχειρήσεις θα πρέπει να εξοφλούνται ΜΟΝΟ με τους παρακάτω τρόπους:  

 • Κατάθεση/ έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό
 • Χρέωση σε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα

Δ. PayPal  

Με την ασφαλή και πιο αξιόπιστη υπηρεσία πληρωμής μέσω διαδικτύου PayPal. Ο τρόπος πληρωμής με PayPal είναι διαθέσιμος για αγορές από το εσωτερικό και το εξωτερικό. Εάν δεν διαθέτετε λογαριασμό PayPal, μπορείτε να εγγραφείτε απλά, χρησιμοποιώντας την χρεωστική ή την πιστωτική σας κάρτα ή μέσω του τραπεζικού σας λογαριασμού. Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω PayPal διέπονται από τους Όρους & Συνθήκες της υπηρεσίας PayPal.  

Τέλος , σας ενημερώνουμε ότι η εταιρία μας δεν λαμβάνει καμία πληροφορία σχετικά με την πιστωτική σας κάρτα. 

14. Παράδοση προιόντων 

14.1 Τρόποι παράδοσης  

Παραδίδονται παραγγελίες σε όλη την Ελλάδα ή/και το εξωτερικό . Συνεργαζόμαστε με την μεταφορική εταιρεία SPEEDEX.  

Η παραγγελία σας παραδίνονται εντός  1-3 εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της παραγγελίας 1-3 εργάσιμες μέρες για Ελλάδα, εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας , όπως περίοδοι ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών, αλλά και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας  , δηλαδή κάθε άλλου γεγονότος έξω από τη σφαίρα επιρροής και ελέγχου μας, που δύναται να επηρεάσει τους χρόνους μεταφοράς και παράδοσης.  

Οι ημέρες παράδοσης σε εσάς των προϊόντων σας είναι από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 9.00 πμ μέχρι 17:00 μμ. 

Όσες παραγγελίες καταχωρούνται την Παρασκευή μετά τις 12:00 (ώρα Ελλάδας) και καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, επεξεργάζονται τη Δευτέρα. Οι ανωτέρω προθεσμίες δεν ισχύουν σε περιόδους εκπτώσεων, προσφορών, εορτών, ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει τους χρόνους μεταφοράς. 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε μεταφορική εταιρεία της αρεσκείας σας,τότε τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν εσάς ανεξαρτήτως αξίας παραγγελίας και τόπου/χρόνου παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή το «vireyal.com»   ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν καθυστερήσεις στην παράδοση των προϊόντων σας. 

Δεν υπάρχει η δυνατότητα παραλαβής των παραγγελιών από φυσικό κατάστημα. 

14.2 Καθυστέρηση Παράδοσης 

Η Εταιρεία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη και προσήκουσα παράδοση των προϊόντων σας, ωστόσο διατηρούμε την επιφύλαξη ότι η παράδοση των προϊόντων σας δύναται να καθυστερήσει σε περίπτωση ανώτερης βίας κατά ανωτέρω. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης λόγω μη διαθεσιμότητας προιόντος ,θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ρωτήσουμε εάν θέλετε να σας παραδώσουμε την παραγγελία χωρίς το προϊόν που έχει καθυστερήσει ή δεν είναι διαθέσιμο, ή να σας προτείνουμε κάποιο εναλλακτικό, ή να σας ενημερώσουμε για το χρόνο παράδοσης του προϊόντος που δεν είναι άμεσα διαθέσιμο. Σε περίπτωση που δε σας ικανοποιεί η πρότασή μας, έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την παραγγελία εν μέρει ή στο σύνολό της και να σας επιστρέψουμε τυχόν χρήματα που έχετε καταβάλλει. 

Σε κάθε περίπτωση καθυστέρησης μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μας στα τηλέφωνα 2310508093 ή στο email info@vireyal.com στα οποία και μπορείτε να δηλώσετε την υπαναχώρησή σας στο σύνολο της παραγγελίας ή σε μέρος αυτής. 

14.3 Έξοδα αποστολής. 

Όλες οι παραγγελίες άνω των 45 ευρώ γίνονται με δωρεάν έξοδα αποστολής , ενώ για παραγγελίες αξίας  κάτω των 45 € η χρέωση μεταφορικών είναι 3 € ενώ η αποστολή σε δυσπρόσιτες περιοχές είναι συν 1€. Για παράδοση σε περιοχές εξωτερικού. Σε περίπτωση αντικαταβολής υπάρχει επιπλέον χρέωση 2 ευρώ για παραγγελίες ανεξαρτήτως ποσού.  

Αποστέλλουμε τα προϊόντα μας σε χώρες τους εξωτερικού με την DHL και χρέωση 15€ ανά παραγγελία.

Η εταιρία ταχυμεταφορών που συνεργαζόμαστε είναι η SPEEDEX & η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ. Στην περίπτωση που η περιοχή που έχετε δηλώσει να σας αποσταλούν τα προϊόντα σας δεν εξυπηρετείται από το δίκτυο των εταιρειών ταχυμεταφοράς, έχουμε την ευθύνη να σας αποστείλουμε την παραγγελία σας με εναλλακτικό τρόπο, πάλι με δωρεάν έξοδα μεταφορικών για εσάς για παράδοση εντός Ελλάδος κατά τα ανωτέρω. 

15. Ακύρωση Παραγγελίας

Ακύρωση της παραγγελίας μπορεί να γίνει στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας μπορείτε να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι αγορών σας πατώντας στο κουμπί διαγραφή και μετά ενημέρωση. Παράλληλα, μπορείτε να μεταβάλλετε την ποσότητα των προϊόντων που έχετε επιλέξει σε μηδέν.

16. Πολιτική επιστροφών – Αντικατάσταση – υπαναχώρηση 

16.1. Αντικατάσταση  

Αν επιθυμείτε αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο μέγεθος ή άλλο προϊόν, αυτή γίνεται εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας σας και εφόσον τα προϊόντα  είναι στην αρχική τους κατάσταση μαζί με το καρτελάκι και την απόδειξη αγοράς και κατόπιν συνεννόησης με το κατάστημα, μέσω μηνύματος στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@vireyal.com ή
τηλεφωνικώς στο 2310508093 και διευκρινίζεται ότι δεν αποτελεί ενέργεια υπαναχώρησης από μέρους σας.
 

Η εταιρεία μας δεν αντικαθιστά προϊόντα τα οποία φέρουν βρωμιές, φθορές, κακώσεις ή δε συνοδεύονται από όλα τα έγγραφα τα οποία λάβατε από εμάς. 

Σε περίπτωση αλλαγής προϊόντος, ο πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος όλων των μεταφορικών που θα προκύψουν. 

16.2.Δικαίωμα υπαναχώρησης  

Αν συναλλάσσεστε ως καταναλωτής, δικαιούστε  να υπαναχωρήσετε από τη Σύμβαση   αναιτιολόγητα μέσα σε 14 ημερές από την ημέρα που εσείς ή  κάποιο τρίτο μέρος που έχετε ορίσει εσείς, διαφορετικό της εταιρίας ταχυμεταφοράς , απέκτησε τη φυσική κατοχή ή έλεγχο των προϊόντων, ή στην περίπτωση παραγγελίας με περισσότερα προϊόντα μέσα σε 14 ημερολογιακές ημέρες ,από την ημέρα που εσείς ή κάποιο τρίτο μέρος που έχετε ορίσει εσείς, διαφορετικό της εταιρίας ταχυμεταφοράς , απέκτησε  τη φυσική κατοχή ή έλεγχο του τελευταίου προϊόντος.  

16.2.1. Άσκηση δικαιώματος υπαναχώρησης. 

Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης: 

Α)μπορείτε είτε να ενημερώσετε την Εταιρεία μας ταχυδρομικώς στη  διεύθυνση Μοσκώφ αρ. 12  , Θεσσαλονίκη, τ.κ. 54626 για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από αυτήν τη Σύμβαση με ρητό τρόπο  (π.χ. αποστέλλοντας ταχυδρομικώς μια επιστολή). 

Β)Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την φόρμα υπαναχώρησης που εμφανίζεται στο τέλος της παρόντων όρων χρήσης , αλλά και που περιέχεται μέσα σε κάθε παραγγελία καθώς και είναι αναρτημένη στον ιστότοπό μας και να μας την αποστείλετε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@vireyal.com  χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό. 

Γ)Μπορείτε μέσα από την ιστοσελίδα μας «vireyal.com» να συμπληρώσετε και να υποβάλετε ηλεκτρονικώς το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ή οποιαδήποτε άλλη ξεκάθαρη δήλωσή σας. 

θα σας αποστείλουμε χωρίς καθυστέρηση στο email σας που μας έχετε δηλώσει μία επιβεβαίωση λήψης της υπαναχώρησης σας.   

16.2.2. Υποχρεώσεις χρήστη που υπαναχωρεί  

Για να υπαναχωρήσετε εμπρόθεσμα, αρκεί να μας ενημερώσετε κατά τα ανωτέρω σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης. Ρητά συμφωνείται ότι η ανακοίνωση σας περί ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχώρησης θεωρείται ότι έχει περιέλθει σε εμάς την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την αποστολή σε εμάς της Δήλωσης Υπαναχώρησής σας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν. Μόλις παραλάβουμε το αίτημά σας ,θα σας αποστείλουμε χωρίς καθυστέρηση στο email σας που μας έχετε δηλώσει επιβεβαίωση λήψης της υπαναχώρησης σας. 

Σε περίπτωση ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τα ανωτέρω, οφείλετε να επιστρέψετε σε εμάς στη διεύθυνσή μας το προϊόν από την αγορά του οποίου υπαναχωρείτε άμεσα σε άριστη κατάσταση ,χωρίς φθορές ,εντός της αρχικής συσκευασίας του και με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα,χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία περιήλθε σε εμάς η δήλωση υπαναχώρησής σας  από τη Σύμβαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν. Μπορείτε να στείλετε πίσω τα προιόντα και πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών. 

Το κόστος της επιστροφής των προϊόντων το αναλαμβάνετε εσείς.  

16.2.2. Αποτελέσματα Υπαναχώρησης 

Αν υπαναχωρήσετε από αυτή τη Σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση όλες τις πληρωμές που έχουμε λάβει από εσάς, εξαιρουμένων των εξόδων παράδοσης του δέματος προς εσάς και των εξόδων επιστροφής του δέματος προς εμάς καθώς και με την εξαίρεση των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιήσετε άλλους τρόπους παράδοσης από αυτόν που εμείς προσφέρουμε και  με την επιφύλαξη των όσων ρητά ορίζονται κατωτέρω υπό 16.2.3. Έχουμε το δικαίωμα να καθυστερήσουμε την επιστροφή των χρημάτων σας μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά από την αγορά των οποίων υπαναχωρείτε στην ίδια καλή κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε. Επιστροφές χρημάτων δεν γίνονται δέκτες για προϊόντα με ποσοστό έκπτωσης 35% και πάνω καθώς και για προϊόντα που αποτελούν μέρος ειδικής προσφοράς (2+1, 1+1 κτλ).

Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με πίστωση του τραπεζικού σας λογαριασμού τον οποίο θα μας γνωστοποιήσετε κατά την άσκηση του δικαιώματος της υπαναχώρησης. Σε κάθε περίπτωση δε θα χρεωθούν έξοδα από την πλευρά μας για τέτοια επιστροφή χρημάτων.  

16.2.3. Διευκρινίζεται ότι για να πάρετε πίσω τα χρήματά σας στην περίπτωση της υπαναχώρησης, θα πρέπει το προϊόν να βρίσκεται στην άριστη κατάσταση που παραλήφθηκε χωρίς φθορές και να είναι πλήρες, εντός της αρχικής συσκευασίας του και να συνοδεύονται από όλα τα σχετικά έγγραφα . Όλα τα υποδήματα πρέπει να δοκιμάζονται σε τάπητα για την αποφυγή φθορών. 

Διευκρινίζεται ότι δεν παραλαμβάνουμε προϊόντα τα οποία επιστρέφονται κατά την υπαναχώρησή σας και τα οποία φέρουν βρωμιές, φθορές, εκδορές, τσακίσεις και γενικότερα μας δημιουργούν την εντύπωση ότι αυτά έχουν υποστεί χρήση πέρα από την απαραίτητη για τη διαπίστωση της καταλληλότητά τους. Κατά συνέπεια δεν παραλαμβάνουμε  τα προϊόντα που τυχόν βρίσκονται στην ως άνω κατάσταση και συμφωνείτε ότι το δικαίωμα της υπαναχώρησής σας δεν έχει νομίμως ασκηθεί και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. 

Αναγνωρίζετε δε και συναινείτε ότι αποτελεί δική σας ευθύνη η τυχόν μείωση της αξίας των προϊόντων που επιστρέφετε, ως απόρροια τέτοιας μεταχείρισής τους από μέρους σας που  να  αλλοιώνει την φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργικότητά τους. 

Διευκρινίζεται ότι τα εσώρουχα και τα μαγιό μπορούν να επιστραφούν εφόσον δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση. Στα μαγιό δεν πρέπει να έχουν αφαιρεθεί τα προστατευτικά αυτοκόλλητα υγιεινής. 

Δεν γίνονται δεκτές επιστροφές προϊόντων που έχουν σταλεί κατά ειδική παραγγελία.

17. Ελλατωματικά προιόντα – Ευθύνη «vireyal.com»  

17.1 Ευθυνόμαστε απέναντι στους πελάτες μας σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα σε περίπτωση που κάποιο από τα προϊόντα που παραλάβατε είναι ελαττωματικό ή δεν φέρει τις συμφωνημένες ιδιότητες. 

Αναλυτικότερα σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος ή μη ύπαρξης συμφωνημένης ιδιότητας  μπορείτε: 

1) να ζητήσετε την επισκευή του χωρίς δική σας επιβάρυνση, εκτός και αν αυτό είναι αδύνατο ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, 

2) να ζητήσετε την αντικατάσταση του με άλλο κατά τα ανωτέρω  

3) να ζητήσετε μείωση τιμήματος  

4) να υπαναχωρήσετε ακολουθώντας την ως άνω διαδικασία. 

Απαραίτητη προϋπόθεση  για την άσκηση των δικαιωμάτων σας είναι το ελάττωμα να μην έχει προκληθεί από εσάς , ή το προϊόν το οποίο θα επιστραφεί να μην φέρει βρωμιές, φθορές, εκδορές, τσακίσεις, να έχουν τη συσκευασία τους και τα σχετικά έγγραφα , όπως π.χ. απόδειξη αγοράς, οδηγίες χρήσης, σημάνσεις κ.α. και γενικότερα να μην δημιουργεί την εντύπωση ότι έχει υποστεί χρήση πέρα από την συνήθη και απαραίτητη για τη διαπίστωση της καταλληλότητας του. 

Καταρχήν στις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει να μας ενημερώσετε όσο το δυνατόν συντομότερο από την παραλαβή των προιόντων εγγράφως τόσο για την διαπίστωση ύπαρξης ελαττώματος όσο και για την έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας μέσω mail, ταχυδρομικής επιστολής ή με οποιονδήποτε άλλο έγγραφο τύπο, προκειμένου να συνεννοηθείτε για το ζήτημα αυτό και να ασκήσετε τυχόν δικαιώματά σας και στη συνέχεια να αποστείλετε το προϊόν στη διεύθυνσή μας Μοσκώφ αρ. 12 , Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54626 με δική μας χρέωση. 

Θα εξετάσουμε προσεκτικά το επιστρεφόμενο προϊόν για να διαπιστώσουμε την ορθότητα του αιτήματός σας και στη συνέχεια θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα εάν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση προϊόντος. 

Η επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση του προϊόντος θα πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, εντός 14 ημερών από την ημέρα που θα σας επιβεβαιώσαμε μέσω e-mail ότι δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος. 

Στην περίπτωση αυτή ,το ποσό που έχει καταβληθεί θα επιστρέφεται στο ακέραιο, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν εξόδων αρχικής αποστολής. Η επιστροφή γίνεται στον τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξει ο καταναλωτής κατά την τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία. 

17.2.  Σε περίπτωση που η παραγγελία σας έχει εκτελεσθεί με λανθασμένο τρόπο, όπως για παράδειγμα εάν έχετε παραλάβει λάθος προιόν ή έχει τιμολογηθεί λανθασμένα το προιόν και άλλα ,υποχρεούστε  να μας ενημερώσετε άμεσα είτε επικοινωνόντας μαζί μας στο τηλ. 2310508093 είτε αποστέλλοντάς μας e-mail στο info@vireyal.com  

17.3.Σε περίπτωση που ορίζετε εσείς διαφορετική εταιρία ταχυμεταφοράς, σας ενημερώνουμε ότι ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των προϊόντων βαρύνει αποκλειστικά και μόνο εσάς, από τη στιγμή που θα παραλάβει την παραγγελία από εμάς.  

18. Τρόπος επιστροφής χρημάτων 

Σε περίπτωση πραγματοποίησης πληρωμής μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, το ποσό επιστρέφεται στον τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξει ο καταναλωτής κατά την τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία. 

Σε περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή ή τραπεζικού εμβάσματος, το ποσό επιστρέφεται στον τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξει ο καταναλωτής κατά την τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία. 

19. Cookies/IP addresses 

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να χρησιμοποιεί cookies και να συλλέγει IP addresses. 

Cookies ονομάζονται τα μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη/μέλους για το σκοπό της αναγνώρισης από την εκάστοτε ιστοσελίδα των στοιχείων του Επισκέπτη/Χρήστη, διευκολύνοντας έτσι την είσοδο και την περιήγησή του στην ιστοσελίδα. Η Εταιρεία δεν έχει πρόσβαση ούτε λαμβάνει γνώση μέσω των cookies οποιουδήποτε εγγράφου, αρχείου ή δεδομένου που είναι αποθηκευμένο ή εγκατεστημένο στον προσωπικό υπολογιστή του Επισκέπτη/Χρήστη. 

Τα Cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για στατιστικούς λόγους μέτρησης της επισκεψιμότητας και της δημοφιλίας της ιστοσελίδας μας ή για σκοπούς marketing. Ο χρήστης με την είσοδό του στην ιστοσελίδα καλείται να αποδεχθεί ή να απορρίψει την εφαρμογή των cookies. Σε περίπτωση που, όμως, δεν επιθυμεί τη χρήση cookies, η Εταιρία δεν εγγυάται την πλήρη προσβασιμότητα σε όλες τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας. 

IP Address είναι η διεύθυνση μέσω της οποίας ο ηλεκτρονικός υπολογιστής του εκάστοτε επισκέπτη/χρήστη/μέλους έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Παρομοίως, οι διευθύνσεις ΙΡ χρησιμοποιούνται για στατιστικούς λόγους ή για σκοπούς marketing. 

Για αναλυτικότερες πληροφορίες όπως και για διαχείριση των ρυθμίσεων συγκατάθεσης, δείτε την σελίδα Πολιτική Cookieslink).   

20. Προστασία προσωπικών δεδεμένων 

Η Εταιρία μας είναι η αποκλειστική ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος με την ονομασία «vireyal.com». 

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η Εταιρία μας, τα στοιχεία της οποίας δηλώνονται στην αρχή του παρόντος. 

Η λειτουργία της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα διέπεται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679),τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ),τις οποίες η εταιρία αποδέχεται και έχει ενσωματώσει στην οικεία πολιτική προστασία προσωπικών δεδομένων. 

Η Εταιρία μας δεσμεύεται να επεξεργάζεται τα δεδομένα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται, με απόλυτο σεβασμό και καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια για την ασφαλή φύλαξη και διαχείριση αυτών. Για το σκοπό αυτό, η Εταιρία λαμβάνει κάθε τεχνικό και οργανωτικό μέτρο που κρίνεται απαραίτητο για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. 

Για την ενημέρωσή σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, την επεξεργασία που τυγχάνουν από το «vireyal.com»  και τους σκοπούς αυτής, τους αποδέκτες αυτών και άλλων συναφών πληροφοριών που αφορούν στην προστασία και στην ασφάλειά τους, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην πολιτική προστασία προσωπικών δεδομένων , η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των παρόντων όρων χρήσης και λειτουργίας του ηλεκτρονικού μας καταστήματος ΕΔΩ , για να διαβάστε και να αποδεχτείτε τους σχετικούς αυτούς όρους. 

21 .Δήλωση Εχεμύθειας 

Κάθε προσωπικό δεδομένο και πληροφορία το οποίο καταχωρίζει ή με άλλον τρόπο παρέχει στην Εταιρία ο χρήστης , καθώς και όσα συλλέγονται μετά από αίτημα της Εταιρείας είναι απολύτως εμπιστευτικά και η Εταιρία δεσμεύεται να τα χρησιμοποιεί αποκλειστικά για τους σκοπούς ορθής παροχής των υπηρεσιών μας προς τον Πελάτη και επικοινωνίας μαζί του στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Όταν ο Χρήστης αποστέλλει ένα αίτημα online, η πληροφορία που μας παρέχει χρησιμοποιείται για να του απαντήσουμε ηλεκτρονικά στην ερώτησή του. Αντιμετωπίζουμε τις αιτήσεις που συμπληρώνει κάθε Χρήστης καθώς και την ηλεκτρονική αλληλογραφία που αποστέλλει ως απόρρητα στοιχεία. 

Καμία πληροφορία ή αλληλογραφία δεν γνωστοποιείται σε τρίτους παρά μόνον εάν αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της παραγγελίας (π.χ. παροχή στοιχείων ονόματος, διεύθυνσης και τηλεφώνου σε παρόχους υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, παρόχους υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης όπως π.χ. οι υπηρεσίες Hosting (φιλοξενίας) ή εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο εκ του Νόμου. 

Περαιτέρω, δεν μεταβιβάζουμε το περιεχόμενο αυτών παρά μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο αποδέκτη και στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος, εφόσον αυτό ζητηθεί από την εταιρία ή στην περίπτωση που το περιεχόμενο του μηνύματος θεωρηθεί ότι θίγει και προσβάλλει την εταιρία μας. Επισημαίνεται ότι μία τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη προκειμένου για: 

Α)την προστασία των δικαιωμάτων και της περιουσίας της Εταιρίας μας 

Β)την προστασία ενάντια στην κακή ή στην μη εξουσιοδοτημένη χρήση του site 

Γ)την προστασία της προσωπικής ασφάλειας ή της περιουσίας των χρηστών και του καταναλωτικού κοινού. 

22. Διατηρούμε το δικαίωμα:

α) να μεταβάλλουμε οποτεδήποτε, μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης οι οποίες αλλαγές θα ισχύουν από την ανάρτησή τους στον ιστότοπό μας, για αυτό και καλείσθε κάθε φορά που υποβάλετε μία παραγγελία ή χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας να ανατρέχετε στους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου και να τους αποδέχεστε.   

β) να ανανεώσουμε ή αναβαθμίσουμε ή περιορίσουμε μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου και των προϊόντων του eshop 

γ) να ανανεώσουμε ή αναβαθμίσουμε μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης, της δομής ή της σύνθεσης του eshop καθώς και των τεχνικών της προδιαγραφών καθώς επίσης και 

δ) να περιορίζουμε την πρόσβαση στο σύνολο του eshop ή σε μέρος αυτού. 

ε) Επίσης η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του επισκέπτη της  Ιστοσελίδας να ματαιώσει, να αναστείλει οριστικά ή προσωρινά ή να τερματίσει τη λειτουργία της. 

στ) Υπογραμμίζεται ότι η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί τα παρεχόμενα προς πώληση προϊόντα, να παύει οριστικά ή προσωρινά την πώληση προϊόντων (μερικών ή όλων) συγκεκριμένων ή όλων των προμηθευτών χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του χρήστη.  

η) να τροποποιεί τον τρόπο λειτουργίας του e-shop και τις χρεώσεις, καθώς επίσης και 

θ) να αναρτά προσφορές για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή μέχρις εξαντλήσεως αποθεμάτων, να προβαίνει σε τακτικές ή έκτακτες εκπτώσεις, να διενεργεί διαγωνισμούς κ.ο.κ. 

Σε περίπτωση που κάποιος όρος της σύμβασης κριθεί ως καταχρηστικός ή ακυρωθεί τούτο δεν συμπαρασύρει και τους λοιπούς όρους της σύμβασης που εξακολουθούν να ισχύουν και να δεσμεύουν τα μέρη. Εάν οποιοσδήποτε  όρος ή προυπόθεση κριθεί άκυρη, ακυρώσιμη ή μη εκτελεστή , η εκτελεστότητα οποιουδήποτε άλλου μέρους των Όρων και Προϋποθέσεων δεν θα επηρεαστεί και οι άλλοι όροι θα παραμείνουν πλήρως σε ισχύ.  

Τυχόν καθυστέρηση άσκησης από τα μέρη μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και καθ’ εύλογη κρίση του δικαιούχου. 

23.Τελικοί όροι. 

23.1.Οι παρόντες όροι χρήσης  διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση τυχόν χρήσης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος από χώρα του εξωτερικού, εφαρμογής θα τυγχάνουν πάλι οι παρόντες όροι. 

23.2.Οι παρόντες όροι μπορούν και θα αναπροσαρμόζονται κάθε φορά που αλλάζει κάτι στην Πολιτική της Εταιρίας μας ή κάθε φορά που ο Νόμος επιτάσσει να πραγματοποιηθούν αλλαγές. Όλες οι αλλαγές θα πραγματοποιούνται στο παρόν κείμενο του ιστότοπού μας 

23.3. Κάθε διαφορά που θα δημιουργείται από τις συναπτόμενες συμβάσεις πώλησης μέσω της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος μας θα επιλύεται κατ’ εφαρμογή του Ελληνικού Δίκαιου και αρμόδια για την επίλυση των σχετικών διαφορών και την ερμηνεία των διατάξεων είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 

23.4. Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς ο Πελάτης μπορεί να απευθύνεται στους εκάστοτε υπάρχοντες νομοθετικά θεσμοθετημένους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών, όπως λ.χ. στις ενώσεις καταναλωτών, στην γενική γραμματεία Καταναλωτή , στις κατά τόπους αρμόδιες επιτροπές φιλικού διακανονισμού , στον συνήγορο του Πολίτη κτλ. 

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ)  διαθέσιμη στο  https://webgate.ec.europa.eu/
odr/main/index.cfm?event=main.home.choose Language
 

,η οποία δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές και τους προμηθευτές να υποβάλουν τις τυχόν διαφορές, που προκύπτουν από αγορές μέσω διαδικτύου, σε διαδικασία επίλυσης μέσω διαδικτύου. 

Ο πιστοποιημένος για τον σκοπό αυτό Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) είναι : το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (ECC GREECE) – Συνήγορος του Καταναλωτή, Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 144, 11 471, Αθήνα, +30 2106460284 +30 2106460784 info@eccgreece.gr και url
http://www.synigoroskatanaloti.gr/.
 

Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να απευθυνθεί ο καταναλωτής στην διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφοράς είναι να έχει προηγουμένως γνωστοποιήσει το πρόβλημά του σε εμάς στο email info@vireyal.com  προς εξεύρεση λύσης ή στο τηλέφωνο 2310508093 . Η διαδικασία ΕΕΔ είναι με βάση τον νόμο, μη δεσμευτική για τα μέρη που δύνανται να αποχωρήσουν οποτεδήποτε από αυτή. Ο καταναλωτής μπορεί να επικοινωνεί με τον ως άνω φορέα ΕΕΔ προκειμένου να τον καθοδηγήσει καθ’ όλη τη διαδικασία υποβολής και διεκπεραίωσης της καταγγελίας του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εναλλακτική επίλυση διαφορών μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
http://www.efpolis.gr/el/epanorthosi-askisi-dikaiomaton/79-exodikastiki-epilisi.html

Επισημαίνεται ρητά ότι η προστασία που παρέχει ο Νόμος 2251/1994 αφορά μόνον τον «καταναλωτή», όπως αυτός εκάστοτε ορίζεται στο άρθρο 1 του ν. 2251/1994. Η ακυρότητα μέρους των παρόντων όρων δεν επιφέρει ακυρότητα όλων των όρων παρά μόνο οδηγεί σε ακυρότητα και ανεφάρμοστο του μέρους, η σύμβαση κατά τα λοιπά ισχύει και λειτουργεί κανονικά. 

To «vireyal.com»συμμορφώνεται με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (Greek eCommerceAssociation- GRECA), ο οποίος ορίζει τους ελάχιστους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και ηθικής συμπεριφοράς, που πρέπει να τηρούνται τόσο απέναντι στον καταναλωτή όσο και μεταξύ των διαφόρων επιχειρήσεων που πωλούν προϊόντα / υπηρεσίες μέσω ψηφιακών καναλιών. 

23.5. Eπικοινωνία 

Για οποιαδήποτε απορία ή παράπονο από την εφαρμογή του συνόλου των περιεχομένων στην παρούσα ιστοσελίδα όρων χρήσης ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνεί μαζί μας τηλεφωνικά στο2310508093 ή με email στο info@vireyal.com 

 24. Όροι Διαγωνισμών

 1. H εταιρεία με την επωνυμία «VIREYAL» (στο εξής «Διοργανώτρια Εταιρεία»), η οποία εδρεύει στην οδό Μοσκώφ 12, διοργανώνει το Διαγωνισμό με την ονομασία “iPhone 13” (εφεξής «Διαγωνισμός»), ο οποίος επικοινωνείται αναρτάται και πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης Instagram (εφεξής Instagram).
 2. Ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού ορίζεται η 25/05/2022. Ημερομηνία λήξης του Διαγωνισμού ορίζεται η 01/06/2022.
 3. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Με την αποδοχή των όρων εγγραφής, ο συμμετέχων δηλώνει ότι είναι ενήλικος (ήτοι, ότι έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Η Διοργανώτρια και οι συνεργαζόμενες εταιρείες ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν πρόσβαση μέσω του διαδικτύου σε πληροφορίες, αγαθά και υπηρεσίες που αντίκεινται στον νόμο, τα χρηστά ήθη ή είναι ακατάλληλα ή ανάρμοστα για ορισμένες κατηγορίες προσώπων και ιδίως για ανηλίκους.
 4. Από την κλήρωση εξαιρούνται οι υπάλληλοι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
 5. Ο διαγωνισμός αρχίζει από την ημερομηνία της ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και λήγει την ημερομηνία που ορίζεται μέσα στην ανάρτηση.
 6. Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι χρήστες πρέπει να κάνουν follow την διοργανώτρια σελίδα Vireyal και την Valeria Kovalenco και να μην αποσύρουν τα follow μέχρι την λήξη του διαγωνισμού.
 7. Τo βραβείο του διαγωνισμού είναι: iPhone 13 για τον πρώτο νικητή και φόρεμα Ophelia για τον δεύτερο νικητή.
 8. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι δωρεάν.
 9. Μόνο οι συμμετέχοντες που ακολουθούν όλους τους κανόνες του διαγωνισμού μπορούν να ανακηρυχτούν νικητές.
 10. Το βραβείο δεν μπορεί να ανταλλαχθεί με μετρητά.
 11. Το βραβείο δεν είναι μεταβιβάσιμο.
 12. Το βραβείο θα αποσταλεί ταχυδρομικά.
 13. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με ηλεκτρονική κλήρωση, που θα διεξαχθεί με αυτοματοποιημένο τρόπο, ο οποίος δεν επιδέχεται ανθρώπινης παρέμβασης, από εξουσιοδοτημένο ειδικά προς το σκοπό αυτό, υπάλληλο της εταιρείας, με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή της ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ την ημέρα που έχει ορισθεί. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα αναδείξει τον νικητή ή τους νικητές και τους αναπληρωματικούς.
 14. Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Facebook, στο Youtube ή στο Instagram ανάλογα με το τι ορίζει η ενέργεια και να ακολουθεί τα αντίστοιχα βήματα συμμετοχής, κατόπιν προηγούμενης αποδοχής από αυτόν των όρων εγγραφής του Facebook, του Youtube ή και του Instagram.
 15. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Facebook, Υοutube, Instagram και των σελίδων της με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Facebook και της ως άνω σελίδας και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας.
 16. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο.
 17. Ο/Οι νικητής/ές πρέπει να επικοινωνήσουν μέσω προσωπικού μηνύματος στο Instagram εντός 2 ημερών από την ημερομηνία λήξης. Εάν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή ή δεν ζητήσετε το βραβείο εντός 2 ημερών από την ήμερα κοινοποίησης του νικητή του διαγωνισμού, διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε το βραβείο από τους νικητές ή και να επιλέξουμε έναν αντικαταστάτη.
 18. Αυτός ο διαγωνισμός δεν είναι χορηγία, που εγκρίθηκε, διαχειρίζεται, ή σχετίζεται με το Instagram.
 19. Συμμετέχοντας σε αυτόν τον διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι το καταχωρισμένο υλικό ή περιεχόμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις ιστοσελίδες του προωθητή και στα επίσημα προφίλ κοινωνικού δικτύου του προωθητή, συμπεριλαμβανομένου του Facebook, Twitter και G+ για μελλοντικούς σκοπούς μάρκετινγκ.
 20. Δεν γίνονται δεκτές απαντήσεις υβριστικές, προσβλητικές και γενικά αντίθετες στο νόμο και στα χρηστά συναλλακτικά ήθη.
 21. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής.
 22. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους του διαγωνισμού, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στην σελίδα της Εταιρείας στο Instagram.
 23. Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας ή λόγων ασφαλείας η Εταιρεία δύναται και δικαιούται να ΜΗΝ προσφέρει το Δώρο, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, καθώς και τη διανομή των δώρων κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της εταιρείας έναντι των συμμετεχόντων παύει να υφίσταται. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του Δώρου ή των Δώρων κατά τα ανωτέρω.
 24. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας. Περαιτέρω η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ταυτόχρονη υποβολή δήλωσης ρητής συγκατάθεσης του συμμετέχοντα.
 25. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση κατά την έννοια του ΓΚΠΔ και του Ν. 4624/2019, για την τήρηση των στοιχείων του και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με την προωθητική ενέργεια. Τα προσωπικά στοιχεία των Συμμετεχόντων δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους, θα τηρηθούν μέχρι τη διεξαγωγή της επιλογής και δημιουργίας του δώρου και μετά τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται.
 26. Η Διοργανώτρια εταιρεία είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων. H Διοργανώτρια έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απορρέουν από τον ΓΚΠΔ 2016/679 και από τον Ν. 4624/2019 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Περισσότερες σχετικές λεπτομέρειες μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να δει στη πολιτική απορρήτου στο site της Διοργανώτριας.
 27. Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω διαγωνισμού υποβάλλονται σε επεξεργασία για τον σκοπό και μόνο του διαγωνισμού βάσει του έννομου συμφέροντος για την διενέργεια του διαγωνισμού. Η νομική βάση για την διενέργεια του διαγωνισμού περιγράφεται στο άρθρο 6 του ΓΚΠΔ.
 28. Τα δικαιώματα των ενδιαφερομένων βάσει των οικείων διατάξεων απαρτίζονται από τα ακόλουθα:

α) το δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου (15 ΓΚΠΔ),

β) το δικαίωμα διόρθωσης (16 ΓΚΠΔ),

γ) το δικαίωμα διαγραφής ή το δικαίωμα στη λήθη (17 ΓΚΠΔ),

δ) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας ( 18 ΓΚΠΔ),

ε) το δικαίωμα μεταφοράς ή φορητότητας (20 ΓΚΠΔ),

στ) το δικαίωμα αντίκρουσης (21 ΓΚΠΔ).

ζ) τοδικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων  (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) και ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

 1. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από το Διαγωνισμό που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος, αρμόδια δικαστήρια είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

 

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 

( Άρθρου 4 Νόμου 2251/1994) 

ΠΡΟΣ:Την Μονοπρόσωπη ιδιωτική  κεφαλαιουχική εταιρία με την επωνυμία «VIREYAL MΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «VIREYAL M.I.K.E.»,  που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Μοσκωφ 12, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ….. , Τηλ : …………..και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ: 801556548/ Δ.Ο.Υ. Α΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ), email info@vireyal.com   

 

Εγώ, ο(η) υπογράφων (-ουσα), ……………………………….. (Όνομα) ……………………………… 

(Επώνυμο) του ……………………., κάτοικος ………………………………………….(Οδός/ Αριθμός)………………… (ΤΚ) ………………………….(Πόλη), τηλέφωνο …….………………………….,  

……………………….., e-mail …………………………………………, δηλώνω και γνωστοποιώ με την παρούσα ότι υπαναχωρώ αναιτιολογήτως από την υπ’ αριθ…………………../.…/…./202…. σύμβασή πώλησης των ακόλουθων αγαθών με την Εταιρία, την οποία ματαιώνω. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Επίσης, δηλώνω υπεύθυνα ότι: 

– Ασκώ το σχετικό δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης και επιστροφής των προϊόντων εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους. 

– Ότι τα προϊόντα και η συσκευασία τους βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση και δεν έχουν αποσυσκευασθεί, χρησιμοποιηθεί, ή υποστεί οποιαδήποτε φθορά ή ζημία. 

Ημερομηνία: …../ ……/ 202… 

Επιθυμώ την πίστωση του ποσού στο προσωπικό μου Λογαριασμό ………………………. 

Επιθυμώ την επιστροφή των χρημάτων σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στους Γενικούς Όρους Χρήσης. 

Ο (Η) Δηλών (ούσα ) και Υπαναχωρών (-ούσα)* 

——————————– 

(Υπογραφή) *υπογράφεται μόνο αν το παρόν έγγραφο κοινοποιηθεί σε χαρτί. 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο διαδικτυακός τόπος www.vireyal.com αποτελεί ένα  ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης προϊόντων (έτοιμα ενδύματα, υποδήματα και αξεσουάρ) μέσω του Διαδικτύου, το οποίο ανήκει στην ελληνική Μονοπρόσωπη ιδιωτική  κεφαλαιουχική εταιρία με την επωνυμία «VIREYAL MΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «VIREYAL M.I.K.E.»,  που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Μοσκώφ αρ 12 , Θεσσαλονίκη, Τ.Κ 54626 , Τηλ : 2310508093 και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ: 801556548/ Δ.Ο.Υ. Α΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ), με αριθμό ΓΕΜΗ 159078205000, ηλεκτρονική διεύθυνση info@vireyal.com ,  τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης ηλεκτρονικού καταστήματος 2310508093 εφεξής «vireyal»     

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου και αγοράς των προϊόντων του ηλεκτρονικού μας καταστήματος (στο εξής «Όροι Χρήσης και Συναλλαγών» ή «Όροι Χρήσης»),καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τους οποίους περιηγείστε στο Διαδικτυακό μας τόπο και χρήσης αυτού και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και διέπουν τη σύμβαση πώλησης που συνάπτεται μεταξύ μας για την αγορά προϊόντων από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. 

2. Χρήση ιστοσελίδας 

Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τους παρόντες Όρους Χρήσης και Συναλλαγών και να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με αυτούς πριν από την είσοδο και περιήγησή σας στο Διαδικτυακό μας τόπο. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης, οφείλετε με δική σας ευθύνη να απέχετε από οποιαδήποτε ενέργεια τόσο στο Δικτυακό μας τόπο όσο και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησής σας σε αυτό. 

Οποιαδήποτε ωστόσο ενέργεια σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, όπως ενδεικτικά η περιήγησή σας σε αυτό, η εγγραφή σας στο newsletter της εταιρεία μας, ή η αγορά προϊόντων μας, θεωρείται ως  συναίνεση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης , χωρίς καμία εξαίρεση. 

3. Τροποποιήσεις

Το «vireyal.com»   διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, ή/και όταν η τροποποίηση επιβάλλεται από το νόμο, ενδεχομένως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σας, πάντα όμως στα πλαίσια των συναλλακτικών ηθών και των ορίων που θέτει ο Νόμος. Παράλληλα,αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.Τυχόν τροποποιήσεις θα ισχύουν από την  ημερομηνία ανάρτησή τους  στον παρόντα Δικτυακό τόπο , οι οποίες διευκρινίζεται ότι δεν καταλαμβάνουν παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη πραγματοποιήσει μέσα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, πριν την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων κατά τα ανωτέρω.  

 Η χρήση του «vireyal.com» μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση, λογίζεται ως αποδοχή των Όρων Χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματό μας καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα. 

4. Παροχή Πληροφοριών

Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παρόντα Δικτυακό τόπο είναι πλήρεις, αληθείς, έγκυρες και επικαιροποιημένες, είτε αυτές που αφορούν στην ταυτότητά μας, είτε στα παρεχόμενα προϊόντα και τυχόν  υπηρεσίες από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Το «vireyal.com» στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν από σφάλμα ή εκ παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους. Οι ανωτέρω εγγυήσεις τελούν υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας του παρόντος δικτυακού τόπου ή και λόγω ανωτέρας βίας. 

To «vireyal.com» έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και άλλα μέσα προκειμένου να ενημερώνεται άμεσα η διαθέσιμη ποσότητα και τα μεγέθη των προϊόντων μας, ωστόσο διατηρεί ρητή επιφύλαξη αναφορικά με τη εγκυρότητα των διαθέσιμων στο ηλεκτρονικό κατάστημα ποσοτήτων και μεγεθών των προϊόντων, καθόσον ενδέχεται η ενημέρωση να πραγματοποιείται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την τυχόν τροποποίηση. Σε κάθε περίπτωση θα λαμβάνεται e- mail επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας, με το οποίο θα σας ενημερώνουμε εγκαίρως για τυχόν μη διαθεσιμότητα του προϊόντος που παραγγείλατε και οφείλουμε να σας επιστρέψουμε, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όλα τα χρήματα που τυχόν μας είχετε καταβάλλει,οπότε και, στην περίπτωση αυτή, δεν υπέχουμε καμία περαιτέρω ευθύνη. 

5. Δικαιώματα πνευματικής Ιδιοκτησίας 

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού μας καταστήματος  συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του «vireyal.com» ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία το «vireyal.com»  έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές του αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού του καταστήματος και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. 

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική ή  ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, μέρος ή του συνόλου του περιεχομένου το δικτυακού τόπο για κανέναν σκοπό, πλην της αυστηρά προσωπικής χρήσης, εκτός και αν το «vireyal.com»  δώσει εγγράφως τη συναίνεση του. 

Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα, τα σήματα και τα διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα του «vireyal.com» , ή τρίτων μερών αντίστοιχα, και προστατευόνται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς Νόμους περί  εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού.Η εμφάνισή τους στις ιστοσελίδες του «vireyal.com» δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση της άδειας ή του δικαιώματος χρήσης τους. 

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε επέμβαση στο περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Σε περίπτωση μίας τέτοιας επέμβασης το «vireyal.com»   επιφυλάσσεται να ανορθώσει κάθε ζημία της, θετική ή αποθετική, καθώς και την τυχόν ηθική βλάβη που πιθανώς υποστεί απο μια τέτοια ενέργεια ενώπιον των αστικών και των ποινικών δικαστηρίων. 

6. Περιορισμός Ευθύνης

Η εταιρία μας συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα που ρυθμίζουν την πώληση,τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, καθώς και τις σχετικές ευρωπαικές οδηγίες. Το ηλεκτρονικό κατάστημα «vireyal.com»     παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού του τόπου «όπως ακριβώς έχουν».Δεν δηλώνουμε με κανέναν τρόπο ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και στις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται σε αυτόν τον διακομιστή είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε σκοπό. Κάθε τέτοιο έγγραφο και σχετική γραφική απεικόνιση παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους. 

Σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία , τη χρήση του διαδικτυακού τόπου την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή προϊόντων ή πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν καθώς και σε τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα, υπηρεσίες και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. 

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχουμε ηλεκτρονικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, αλλά δεν μπορούμε  να εγγυηθούμε ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη κατά τη χρήση του site. Εντός του πλαισίου της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών, η Εταιρία μας δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή, την ενημέρωση των χαρακτηριστικών και της τιμής κάποιου προϊόντος. 

Δεν φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα,υπηρεσίες και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού μας  καταστήματος. 

 

Η εταιρία μας στο πλαίσιο των συναλλαγών από το ηλεκτρονικό της κατάστημα ενημερώνει τον Πελάτη με βάση τα τηρούμενα κάθε φορά στοιχεία διαθεσιμότητας ή μη των προιόντων κατά τα ανωτέρω και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα αυτών. Σε κάθε περίπτωση η εταρία μας αναλαμβάνει να ενημερώσει εγκαίρως τον Πελάτη για τη μη διαθεσιμότητα, οπότε και, στην περίπτωση αυτή, δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. 

7. Υπερσύνδεσμοι 

Ο Δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους και συνδέσμους (Links) σε άλλους δικτυακούς τόπους μόνο προς διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού μας  καταστήματος «vireyal.com» , η δε χρήση αυτών των ιστοσελίδων δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη ή πελάτη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει ότι εγκρίνουμε, αποδεχόμαστε  ή ευθυνόμαστε για το περιεχόμενό τους. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της εταιρίας μας . 

Ρητώς δηλώνουμε ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη και για το περιεχόμενο των ως άνω διαδικτυακών τόπων, οι οποίοι διέπονται από τους δικούς τους όρους χρήσης τους οποίους ο εκάστοτε χρήστης οφείλει να αναγνώσει προσεκτικά, πριν περιηγηθεί σε οποιονδήποτε από αυτούς και για οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα παρουσιασθεί κατά τη χρήση τους να απευθύνεται απευθείας στους αντίστοιχους ιστοτόπους και ιστοσελίδες, οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.  

Σε καμία περίπτωση δεν ευθυνόμαστε για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που πιθανώς να λάβει ο Χρήστης από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα, καθώς η «vireyal.com»  δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων στα οποία πιθανώς να παραπέμπει μέσω συνδέσμων, hyperlinks ή διαφημιστικών banners.   

8. Εγγραφή Χρήστη – Δημιουργία Λογαριασμού

Η εγγραφή του χρήστη στο «vireyal.com» είναι προαιρετική. Δεν είναι απαραίτητο να δημιουργήσετε λογαριασμό χρήστη προκειμένου να προβείτε σε μία αγορά ή να περιηγηθείτε στον ιστότοπό μας , καθώς υπάρχει η δυνατότητα αγοράς ως επισκέπτη. 

Μπορείτε να δημιουργήσετε Λογαριασμό χρήστη ως εξής: 

Α)Μπορείτε να μεταβείτε στην αρχική σελίδα στο πεδίο που εμφανίζεται πάνω δεξιά «ΕΓΓΡΑΦΗ».Καταχωρείτε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ,τα στοιχεία που σας  ζητούνται, καθορίζετε τον κωδικό Πρόσβασής σας , πατάτε «ΕΓΓΡΑΦΗ» και αιτείστε τη δημιουργία λογαριασμού στο eshop μας. Κατόπιν θα λάβετε στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας μήνυμα από την Εταιρία ότι δημιουργήσατε λογαριασμό στο eshop και  

Β)Μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό κατά το στάδιο υποβολής παραγγελίας. 

Με την υποβολή της αίτησης εγγραφής, καλείστε να διαβάσετε και να αποδεχτείτε τους παρόντες Όρους χρήσης, καθώς και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου του eshop, πατώντας στην αντίστοιχη δήλωση και πατώντας το κουμπί «ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ».  

Να σημειωθεί ότι με τον παραπάνω κωδικό πρόσβασης θα αποκτάτε πρόσβαση στον Λογαριασμό σας όποτε επιθυμείτε. Ο κωδικός αυτός σας ταυτοποιεί, πρέπει να τον διατηρείτε πάντοτε μυστικό και ασφαλή για αυτό και έχετε την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την προστασία του κωδικού πρόσβασης. Απαγορεύεται να παραχωρείτε τον κωδικό πρόσβασης σε τρίτους. Επίσης, οφείλετε να ενημερώνετε άμεσα την εταιρεία αν πιστεύετε ότι κωδικός πρόσβασης ενδέχεται να έχει γίνει γνωστός σε τρίτο ή χρησιμοποιήθηκε από κάποιον τρίτο. 

Φέρετε  την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια (πράξη ή παράλειψη) πραγματοποιείται μέσω του λογαριασμού σας. Η εταιρεία αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση του λογαριασμού λόγω μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή χρήσης του λογαριασμού σας εφόσον δεν έχετε προηγουμένως ενημερώσει την εταιρεία προσηκόντως στο info@vireyal.com  Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό σας, θα πρέπει να θέσετε νέο κωδικό εξ αρχής, διότι ο κωδικός που δημιουργείτε κρυπτογραφείται και είναι αδύνατη η ανάκτησή του. 

Ο εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί : 

– Να δει τα περιεχόμενα του καλαθιού αγορών του. Στο Καλάθι εμφανίζονται τα προϊόντα που ο πελάτης έχει επιλέξει να παραγγείλει.  

-Να ολοκληρώσει την παραγγελία του και να πληρώσει επιλέγοντας μία από τις δυνατότητες πληρωμής που του παρέχει το «vireyal.com»    

Να δει παλιές παραγγελίες του. 

-Να τροποποιήσει τα Στοιχεία Πελάτη του Λογαριασμού του. 

Η εγγραφή και η συμμετοχή του χρήστη είναι δωρεάν, προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη. Ο χρήστης φέρει την ευθύνη για τα στοιχεία που χορηγεί στην Εταιρεία και ο ιστότοπος βασίζεται αποκλειστικώς και μόνον στις δηλώσεις του αναφορικά με τα προσωπικά του στοιχεία. Τα στοιχεία που καταχωρούνται κατά την εγγραφή του πρέπει να είναι πλήρη, αληθή και επικαιροποιημένα.  

Η δημιουργία λογαριασμού καθώς και η χρήση της ιστοσελίδας μας είναι δυνατή μόνο για φυσικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και αποκλείονται ανήλικα άτομα κάτω των 18 ετών. 

Τα προσωπικά στοιχεία που ο χρήστης χορηγεί κατά την εγγραφή του, η Εταιρεία τα επεξεργάζεται αποκλειστικά για το σκοπό της δημιουργίας λογαριασμού στο «vireyal.com», της επικοινωνίας μαζί του αναφορικά με τις μεταξύ τους συναλλαγές (πχ.  για την ολοκλήρωση, αποστολή και παράδοση της παραγγελία του, για την εξόφληση και την ασφαλή οικονομική του συναλλαγή και για την αποστολή σε αυτόν ενημερωτικού, διαφημιστικού και προωθητικού υλικού αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των συνεργασιών της με τρίτους. Αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, ισχύουν οι όροι και διατάξεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

Με την εγγραφή σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο χρήστης δίνει τη ρητή του συγκατάθεσή για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων του βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τους οποίους Όρους και Πολιτικές δηλώνει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Έχει τη δυνατότητα να άρει οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή του για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων που μας έχει χορηγήσει σύμφωνα με τα ανωτέρω, προβαίνοντας σε διαγραφή χρήστη με την αποστολή σχετικού email στην διεύθυνση info@vireyal.com .  Έχει τη δυνατότητα, οποιαδήποτε στιγμή, να έχει πρόσβαση στα δεδομένα του, ή μπορεί επίσης οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσει την άμεση διαγραφή ή διόρθωση των στοιχείων του, την προσωρινή μη χρησιμοποίηση τους από το «vireyal.com», τη δέσμευση ή μη διαβίβασή τους, ακολουθώντας την ίδια ως άνω διαδικασία αποστολής email. Τα προσωπικά δεδομένα δεν ανακοινώνονται σε κανέναν τρίτο και τυγχάνουν διαχείρισης αποκλειστικά από την εταιρεία για συγκεκριμένους σκοπούς. 

Περισσότερα για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο eshop μας από την εταιρεία μας μπορείτε να δείτε στην Πολιτική Απορρήτου. 

Μπορείτε να διαγράψετε τον λογαριασμό οποτεδήποτε και κατά βούληση, ως εξής:  

Καταρχήν μεταβαίνετε στο Λογαριασμό σας και συγκεκριμένα στις ρυθμίσεις προσωπικών δεδομένων «ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» υποβάλλοντας σχετικό αίτημα. Μετά την απενεργοποίηση του Λογαριασμού σας αφαιρούνται τυχόν προσωπικά δεδομένα σας, ενώ τυχόν δεδομένα παραγγελιών που πρέπει να διατηρηθούν για άλλους σκοπούς, διατηρούνται ανώνυμα ή ψευδωνυμοποιημένα. Λάβετε υπόψη ότι σε περίπτωση διαγραφής του λογαριασμού σας, δεν θα είναι δυνατή  η πρόσβαση στα δεδομένα αγορών σας από την εταιρία, ούτε να εντοπιστούν οι έως τότε παραγγελίες σας.  

Επιπλέον,μπορούμε να διακόψουμε τον Λογαριασμό σας με αποστολή e-mail σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας του eshop ή που διαπιστωθεί ή υπάρξουν υπόνοιες ή καταγγελίες για παράνομη χρήση του Λογαριασμού σας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο  που σχετίζεται με την παρούσα συμβατική σχέση και γενικά η εταιρία έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί την πώληση προϊόντων σε εσάς σε περίπτωση παράβασης των παρόντων όρων (πχ σε περίπτωση μεταπώλησης). 

9. Newsletters – Ενημερωτικά Δελτία 

Οι χρήστες που εισάγουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση στο «vireyal.com»   συναινούν να λαμβάνουν ενημερωτικά δελτία & προσφορές που αφορούν στο eshop μας . 

Τα newsletters τα οποία ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών του ιστότοπου  λαμβάνει με την εγγραφή του εξ’ ελευθεριότητάς του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές. Μπορούμε επίσης να διατηρούμε αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα πέρα από τα newsletters πάντα με την σύμφωνη γνώμη του χρήστη, η οποία παρέχεται με την εγγραφή του στο site. 

Δεν ευθυνόμαστε αν τα newsletters δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους ISPs (Internet Service Providers) για την παράδοσή τους. Τα newsletters μπορεί να καταλήξουν στο φάκελο «Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία». Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να μην λαμβάνει πλέον ενημερωτικά newsletters ή επιθυμεί να διαγραφεί συνολικά από το σύστημα αποστολής ενημερωτικών δελτίων του ιστότοπου, μπορεί να μας ενημερώσει χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας του ιστότοπου ή μέσω του αντίστοιχου συνδέσμου που εμφανίζεται στα ενημερωτικά emails που λαμβάνει. Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί πάροχο
(3rd party company) για την αναγνώριση (tracking) των παραληπτών των newsletters.

10. Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

Απαγορεύεται στον χρήστη δια μέσω του «vireyal.com»  :  

α) η αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου. 

β) η  αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π. 

γ) η  αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας). 

δ) η αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους. 

ε) η αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών. 

ζ) η ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων. 

η) η παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο. 

θ) η συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες. 

11. Διαδικασία αγοράς μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος

11.1 Πώς Καταρτίζεται η Σύμβαση 

Οι πληροφορίες που περιέχονται στους παρόντες Όρους και οι λεπτομέρειες που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν συνιστούν πρόταση πώλησης αλλά πρόσκληση για ενημέρωση. Δεν θα θεωρείται ότι έχει καταρτισθεί καμία σύμβαση μας αναφορικά με οποιαδήποτε προϊόντα, παρά μόνον όταν η παραγγελία σας γίνει ρητώς αποδεκτή από εμάς. Αν δεν δεχτούμε την παραγγελία σας και τα χρήματα έχουν ήδη αφαιρεθεί από το λογαριασμό σας, τότε αυτά θα επιστρέφονται στο ακέραιο. 

Για να κάνετε μια παραγγελία θα σας ζητηθεί να ακολουθήσετε τη διαδικασία της αγοράς και να πατήσετε το  κουμπί “Έγκριση Πληρωμής“. Κατόπιν θα λάβετε ένα e-mail από εμάς το οποίο θα επιβεβαιώνει την παραλαβή της παραγγελίας σας. Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι αυτό δεν σημαίνει πως η  παραγγελία σας έχει γίνει αποδεκτή, καθώς αυτό αποτελεί μια πρόταση από εσάς προς εμάς για την αγορά ενός ή περισσοτέρων προϊόντων. Όλες οι παραγγελίες τελούν υπό την αποδοχή τους εκ μέρους μας και η εν λόγω αποδοχή θα επιβεβαιώνεται με την αποστολή σε εσάς ενός e-mail που θα επιβεβαιώνει ότι το προϊόν έχει αποσταλεί. Η σύμβαση για την αγορά ενός προϊόντος μεταξύ μας  θα θεωρείται μόνο τότε συναφθείσα όταν σας στέλνουμε την Επιβεβαίωση Αποστολής. 

Η Σύμβαση θα αφορά μόνο στα προϊόντα των οποίων την αποστολή έχουμε επιβεβαιώσει στην Επιβεβαίωση Αποστολής. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να σας προμηθεύσουμε τυχόν περαιτέρω προϊόντα που ενδεχομένως είναι μέρος της παραγγελίας σας, παρά μόνο όταν επιβεβαιωθεί η αποστολή των εν λόγω προϊόντων με ξεχωριστή  Επιβεβαίωση Αποστολής. 

11.2 Μπορείτε  να χρησιμοποιήσετε τις κατηγορίες που βρίσκονται στο κεντρικό μενού του ιστότοπου, να πλοηγηθείτε σε αυτές για να βρει το προϊόν που ψάχνετε ή να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία αναζήτησης προϊόντων μέσω της οποίας μπορεί να βρείτε προϊόντα βάσει όρων αναζήτησης. Στη συνέχεια μπορεί να προσθέσετε τα προϊόντα στο καλάθι του κάνοντας κλικ στην επιλογή “ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ”.Επίσης μπορείτε να μεταβείτε στο καλάθι σας  κάνοντας κλικ στο link “Το καλάθι μου” το οποίο βρίσκεται στο πάνω δεξιά μέρος της ιστοσελίδας, ενώ μπορείτε να χρησιμοποιήσει το link διαγραφής από το καλάθι για να αφαιρέσετε τα προϊόντα από το καλάθι σας πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας. 

Για να υποβάλετε την  παραγγελίας σας , ως χρήστης του «vireyal.com»  μπορείτε είτε να δημιουργήσετε λογαριασμό μέσω της επιλογής “Δημιουργία Λογαριασμού” , είτε να συνεχίσετε ως “Επισκέπτης”, συμπληρώνοντας αντίστοιχα τα στοιχεία που σας ζητούνται στα διάφορα πεδία, όπως Όνομα, Επίθετο, διεύθυνση παράδοσης , e mail, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.α. 

Έπειτα μεταβαίνετε στον τρόπο πληρωμής , όπου επιλέγετε ανάμεσα στους τρόπους πληρωμής που σας προσφέρουμε κάνοντας κλικ στην επιλογή της αρεσκείας σας. 

Για την υποβολή της παραγγελίας απαιτείται επιπλέον και η δήλωση αποδοχής των παρόντων γενικών όρων, προϋποθέσεων και συμφωνιών με επιλογή σε εμφανές και συγκεκριμένο σημείο που παρέχεται στη φόρμα της παραγγελίας. Με τη δήλωση αυτή ο Πελάτης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι έλαβε γνώση αυτών των όρων πριν την υποβολή της παραγγελίας καθώς και ότι γνωρίζει και αποδέχεται ότι εν λόγω παραγγελία ενέχει υποχρέωση πληρωμής σε εμάς του τιμήματος των παραγγελθέντων προϊόντων. 

Για να ολοκληρώσετε την αγορά σας πρέπει να κάνει κλικ στο link “ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ” και εν συνεχεία θα λάβετε στο email σας τον κωδικό παραγγελίας σας και την αναλυτική παρουσίαση της παραγγελίας σας.  

Αν επιλέξετε ως τρόπο πληρωμής “Πιστωτική, Χρεωστική ή Προπληρωμένη Κάρτα”, μόλις κάνετε κλικ στην επιλογή σας “ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ” θα μεταφερθείτε αυτόματα στο περιβάλλον της Τράπεζας Eurobank για να πραγματοποιήσετε την πληρωμή των προϊόντων και στη συνέχεια θα λάβετε στο email σας τον κωδικό και την ανάλυση της παραγγελίας σας. 

Με βάση την νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή οφείλουμε να σας αποστείλουμε 
ενημερώσεις στο πλαίσιο σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως. Υπογραμμίζεται ότι κάθε τυχόν ενημέρωση που θα πραγματοποιείται στο ως άνω πλαίσιο στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή σε άλλο στοιχείο επικοινωνίας που έχετε γνωστοποιήσει κατά την δημιουργία λογαριασμού ή κατά την διενέργεια των αγορών σας στο Eshop, θα θεωρείται ως έγκυρη έστω και αν δεν παραδίδεται σε εσάς  εξαιτίας σφάλματος στα στοιχεία που μας δώσατε είτε λόγω τεχνικής ή άλλης βλάβης στον διακομιστή σας, στο τηλέφωνό σας, στον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο, είτε  λόγω αλλαγής των στοιχείων σας και σε περίπτωση που δεν ενημερώσετε εγκαίρως την εταιρεία. Αν οι συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις της εταιρείας δεν εκπληρωθούν εγκαίρως και προσηκόντως εξαιτίας της χρήσης αναληθών, λανθασμένων ή μη επικαιροποιημένων προσωπικών στοιχείων τα οποία εσείς δηλώνετε, δεν έχουμε καμία ευθύνη, ενώ έχετε την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη επέλθει στην Εταιρεία εξαιτίας τυχόν αναληθών, εσφαλμένων ή μη επικαιροποιημένων στοιχείων που δηλώθηκαν από εσάς.
 

11.3. Παρακολούθηση Παραγγελίας 

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να παρακολουθείτε σε ποιο στάδιο βρίσκεται η παραγγελία σας μπαίνοντας στoν λογαριασμό σας και κάνοντας κλικ στην επιλογή «Οι παραγγελίες μου» ή μέσω του ηλεκτρονικού συνδέσμου των ταχυμεταφορών SPEEDEX και του ενός σχετικού κωδικού αποστολής, τον οποίο σας αποστέλλουμε με την επιβεβαίωση αποστολής της παραγγελίας σας . 

12. Τιμές

Οι αναγραφόμενες τελικές τιμές των προϊόντων μας συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ. Το «vireyal.com» διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη. Ανεξαρτήτως της διακύμανσης των τιμών, ο πελάτης καταβάλλει πάντοτε την αξία που αναγράφεται στο προϊόν κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της καταχώρησης της παραγγελίας. 

13.Τρόποι Πληρωμής  

Ως τρόποι πληρωμής από τους οποίους μπορεί να επιλέξει ο πελάτης του «vireyal.com» ορίζονται περιοριστικά οι κάτωθι: 

Α. Κατάθεση στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς: 

ΑLPHA: 
GR 4201407020702002002018458

EUROBANK:
GR 2202601220000400200988520  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: VIREYAL M.I.K.E  

Παρακαλούμε να αναφέρετε στην αιτιολογία της κατάθεσης τον κωδικό της παραγγελίας σας και να μας αποστείλετε αμέσως μετά την κατάθεση το αποδεικτικό κατάθεσης στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@vireyal.com   ώστε να γίνει η ταυτοποίηση και να  επεξεργαστούμε και δρομολογήσουμε την παραγγελία σας. 

Β. Με χρήση πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας: 

Δεχόμαστε όλες τις πιστωτικές κάρτες Visa, Mastercard, Maestro. 

Σε αυτήν την περίπτωση, θα μεταφερθείτε σε ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών της συνεργαζόμενης με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα Τράπεζας EUROBANK,η οποία έχει αναλάβει τη δρομολόγηση των πιστωτικών/χρεωστικών καρτών, καθώς  η πληρωμή για την ηλεκτρονική συναλλαγή λαμβάνει χώρα μέσω αυτόματης παραπομπής μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος στη σχετική σελίδα/πλατφόρμα της Τράπεζας EUROBANK . Για την πραγματοποίηση της συναλλαγής είναι απαραίτητη η αποδοχή των εκεί αναφερόμενων όρων συναλλαγής της Τράπεζας για τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρία. Γενικά,οι συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας SSL, τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών και παράλληλα σας επιβεβαιώνουμε ότι η εταιρία μας δεν λαμβάνει καμία πληροφορία σχετικά με την πιστωτική σας κάρτα 

Γ. Με αντικαταβολή. 

Η δυνατότητα πληρωμής με αντικαταβολή είναι διαθέσιμη μόνο για αγορές εντός Ελλάδος. Με την επιλογή του τρόπου αυτού, πληρώνετε τον συνεργάτη της εταιρείας SPEEDEX ,με την παράδοση της παραγγελίας σας στο χώρο που μας έχετε δηλώσει κατά την παραγγελία σας σε μετρητά ή με τη χρήση πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας, εφόσον  η εταιρία ταχυμεταφορών που θα πραγματοποιήσει την παράδοση, θα είναι εφοδιασμένη με σχετικό τερματικό. Ως εκ τούτου, στην περίπτωση αυτή ο Πελάτης δηλώνει ρητά με την αποδοχή των παρόντων ότι η πληρωμή του τιμήματος ενδέχεται να γίνει μόνον με καταβολή μετρητών στην εταιρία ταχυμεταφοράς. 

Το κόστος αντικαταβολής είναι 1,5€ . Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, παραστατικά αξίας άνω των 500€ με ΦΠΑ προς ιδιώτες και παραστατικά αξίας άνω των 500€ προ ΦΠΑ προς επαγγελματίες/επιχειρήσεις θα πρέπει να εξοφλούνται ΜΟΝΟ με τους παρακάτω τρόπους:  

 • Κατάθεση/ έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό
 • Χρέωση σε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα

Δ. PayPal  

Με την ασφαλή και πιο αξιόπιστη υπηρεσία πληρωμής μέσω διαδικτύου PayPal. Ο τρόπος πληρωμής με PayPal είναι διαθέσιμος για αγορές από το εσωτερικό και το εξωτερικό. Εάν δεν διαθέτετε λογαριασμό PayPal, μπορείτε να εγγραφείτε απλά, χρησιμοποιώντας την χρεωστική ή την πιστωτική σας κάρτα ή μέσω του τραπεζικού σας λογαριασμού. Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω PayPal διέπονται από τους Όρους & Συνθήκες της υπηρεσίας PayPal.  

Τέλος , σας ενημερώνουμε ότι η εταιρία μας δεν λαμβάνει καμία πληροφορία σχετικά με την πιστωτική σας κάρτα. 

14. Παράδοση προιόντων 

14.1 Τρόποι παράδοσης  

Παραδίδονται παραγγελίες σε όλη την Ελλάδα ή/και το εξωτερικό . Συνεργαζόμαστε με την μεταφορική εταιρεία SPEEDEX.  

Η παραγγελία σας παραδίνονται εντός  1-3 εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της παραγγελίας 1-3 εργάσιμες μέρες για Ελλάδα, εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας , όπως περίοδοι ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών, αλλά και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας  , δηλαδή κάθε άλλου γεγονότος έξω από τη σφαίρα επιρροής και ελέγχου μας, που δύναται να επηρεάσει τους χρόνους μεταφοράς και παράδοσης.  

Οι ημέρες παράδοσης σε εσάς των προϊόντων σας είναι από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 9.00 πμ μέχρι 17:00 μμ. 

Όσες παραγγελίες καταχωρούνται την Παρασκευή μετά τις 12:00 (ώρα Ελλάδας) και καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, επεξεργάζονται τη Δευτέρα. Οι ανωτέρω προθεσμίες δεν ισχύουν σε περιόδους εκπτώσεων, προσφορών, εορτών, ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει τους χρόνους μεταφοράς. 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε μεταφορική εταιρεία της αρεσκείας σας,τότε τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν εσάς ανεξαρτήτως αξίας παραγγελίας και τόπου/χρόνου παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή το «vireyal.com»   ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν καθυστερήσεις στην παράδοση των προϊόντων σας. 

Δεν υπάρχει η δυνατότητα παραλαβής των παραγγελιών από φυσικό κατάστημα. 

14.2 Καθυστέρηση Παράδοσης 

Η Εταιρεία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη και προσήκουσα παράδοση των προϊόντων σας, ωστόσο διατηρούμε την επιφύλαξη ότι η παράδοση των προϊόντων σας δύναται να καθυστερήσει σε περίπτωση ανώτερης βίας κατά ανωτέρω. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης λόγω μη διαθεσιμότητας προιόντος ,θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ρωτήσουμε εάν θέλετε να σας παραδώσουμε την παραγγελία χωρίς το προϊόν που έχει καθυστερήσει ή δεν είναι διαθέσιμο, ή να σας προτείνουμε κάποιο εναλλακτικό, ή να σας ενημερώσουμε για το χρόνο παράδοσης του προϊόντος που δεν είναι άμεσα διαθέσιμο. Σε περίπτωση που δε σας ικανοποιεί η πρότασή μας, έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την παραγγελία εν μέρει ή στο σύνολό της και να σας επιστρέψουμε τυχόν χρήματα που έχετε καταβάλλει. 

Σε κάθε περίπτωση καθυστέρησης μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μας στα τηλέφωνα 2310508093 ή στο email info@vireyal.com στα οποία και μπορείτε να δηλώσετε την υπαναχώρησή σας στο σύνολο της παραγγελίας ή σε μέρος αυτής. 

14.3 Έξοδα αποστολής. 

Όλες οι παραγγελίες άνω των 45 ευρώ γίνονται με δωρεάν έξοδα αποστολής , ενώ για παραγγελίες αξίας  κάτω των 45 € η χρέωση μεταφορικών είναι 3 € ενώ η αποστολή σε δυσπρόσιτες περιοχές είναι συν 1€. Για παράδοση σε περιοχές εξωτερικού. Σε περίπτωση αντικαταβολής υπάρχει επιπλέον χρέωση 2 ευρώ για παραγγελίες ανεξαρτήτως ποσού.  

Αποστέλλουμε τα προϊόντα μας σε χώρες τους εξωτερικού με την DHL και χρέωση 15€ ανά παραγγελία.

Η εταιρία ταχυμεταφορών που συνεργαζόμαστε είναι η SPEEDEX & η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ. Στην περίπτωση που η περιοχή που έχετε δηλώσει να σας αποσταλούν τα προϊόντα σας δεν εξυπηρετείται από το δίκτυο των εταιρειών ταχυμεταφοράς, έχουμε την ευθύνη να σας αποστείλουμε την παραγγελία σας με εναλλακτικό τρόπο, πάλι με δωρεάν έξοδα μεταφορικών για εσάς για παράδοση εντός Ελλάδος κατά τα ανωτέρω. 

15. Ακύρωση Παραγγελίας

Ακύρωση της παραγγελίας μπορεί να γίνει στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας μπορείτε να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι αγορών σας πατώντας στο κουμπί διαγραφή και μετά ενημέρωση. Παράλληλα, μπορείτε να μεταβάλλετε την ποσότητα των προϊόντων που έχετε επιλέξει σε μηδέν.

16. Πολιτική επιστροφών – Αντικατάσταση – υπαναχώρηση 

16.1. Αντικατάσταση  

Αν επιθυμείτε αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο μέγεθος ή άλλο προϊόν, αυτή γίνεται εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας σας και εφόσον τα προϊόντα  είναι στην αρχική τους κατάσταση μαζί με το καρτελάκι και την απόδειξη αγοράς και κατόπιν συνεννόησης με το κατάστημα, μέσω μηνύματος στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@vireyal.com ή
τηλεφωνικώς στο 2310508093 και διευκρινίζεται ότι δεν αποτελεί ενέργεια υπαναχώρησης από μέρους σας.
 

Η εταιρεία μας δεν αντικαθιστά προϊόντα τα οποία φέρουν βρωμιές, φθορές, κακώσεις ή δε συνοδεύονται από όλα τα έγγραφα τα οποία λάβατε από εμάς. 

Σε περίπτωση αλλαγής προϊόντος, ο πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος όλων των μεταφορικών που θα προκύψουν. 

16.2.Δικαίωμα υπαναχώρησης  

Αν συναλλάσσεστε ως καταναλωτής, δικαιούστε  να υπαναχωρήσετε από τη Σύμβαση   αναιτιολόγητα μέσα σε 14 ημερές από την ημέρα που εσείς ή  κάποιο τρίτο μέρος που έχετε ορίσει εσείς, διαφορετικό της εταιρίας ταχυμεταφοράς , απέκτησε τη φυσική κατοχή ή έλεγχο των προϊόντων, ή στην περίπτωση παραγγελίας με περισσότερα προϊόντα μέσα σε 14 ημερολογιακές ημέρες ,από την ημέρα που εσείς ή κάποιο τρίτο μέρος που έχετε ορίσει εσείς, διαφορετικό της εταιρίας ταχυμεταφοράς , απέκτησε  τη φυσική κατοχή ή έλεγχο του τελευταίου προϊόντος.  

16.2.1. Άσκηση δικαιώματος υπαναχώρησης. 

Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης: 

Α)μπορείτε είτε να ενημερώσετε την Εταιρεία μας ταχυδρομικώς στη  διεύθυνση Μοσκώφ αρ. 12  , Θεσσαλονίκη, τ.κ. 54626 για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από αυτήν τη Σύμβαση με ρητό τρόπο  (π.χ. αποστέλλοντας ταχυδρομικώς μια επιστολή). 

Β)Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την φόρμα υπαναχώρησης που εμφανίζεται στο τέλος της παρόντων όρων χρήσης , αλλά και που περιέχεται μέσα σε κάθε παραγγελία καθώς και είναι αναρτημένη στον ιστότοπό μας και να μας την αποστείλετε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@vireyal.com  χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό. 

Γ)Μπορείτε μέσα από την ιστοσελίδα μας «vireyal.com» να συμπληρώσετε και να υποβάλετε ηλεκτρονικώς το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ή οποιαδήποτε άλλη ξεκάθαρη δήλωσή σας. 

θα σας αποστείλουμε χωρίς καθυστέρηση στο email σας που μας έχετε δηλώσει μία επιβεβαίωση λήψης της υπαναχώρησης σας.   

16.2.2. Υποχρεώσεις χρήστη που υπαναχωρεί  

Για να υπαναχωρήσετε εμπρόθεσμα, αρκεί να μας ενημερώσετε κατά τα ανωτέρω σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης. Ρητά συμφωνείται ότι η ανακοίνωση σας περί ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχώρησης θεωρείται ότι έχει περιέλθει σε εμάς την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την αποστολή σε εμάς της Δήλωσης Υπαναχώρησής σας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν. Μόλις παραλάβουμε το αίτημά σας ,θα σας αποστείλουμε χωρίς καθυστέρηση στο email σας που μας έχετε δηλώσει επιβεβαίωση λήψης της υπαναχώρησης σας. 

Σε περίπτωση ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τα ανωτέρω, οφείλετε να επιστρέψετε σε εμάς στη διεύθυνσή μας το προϊόν από την αγορά του οποίου υπαναχωρείτε άμεσα σε άριστη κατάσταση ,χωρίς φθορές ,εντός της αρχικής συσκευασίας του και με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα,χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία περιήλθε σε εμάς η δήλωση υπαναχώρησής σας  από τη Σύμβαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν. Μπορείτε να στείλετε πίσω τα προιόντα και πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών. 

Το κόστος της επιστροφής των προϊόντων το αναλαμβάνετε εσείς.  

16.2.2. Αποτελέσματα Υπαναχώρησης 

Αν υπαναχωρήσετε από αυτή τη Σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση όλες τις πληρωμές που έχουμε λάβει από εσάς, εξαιρουμένων των εξόδων παράδοσης του δέματος προς εσάς και των εξόδων επιστροφής του δέματος προς εμάς καθώς και με την εξαίρεση των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιήσετε άλλους τρόπους παράδοσης από αυτόν που εμείς προσφέρουμε και  με την επιφύλαξη των όσων ρητά ορίζονται κατωτέρω υπό 16.2.3. Έχουμε το δικαίωμα να καθυστερήσουμε την επιστροφή των χρημάτων σας μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά από την αγορά των οποίων υπαναχωρείτε στην ίδια καλή κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε. Επιστροφές χρημάτων δεν γίνονται δέκτες για προϊόντα με ποσοστό έκπτωσης 35% και πάνω καθώς και για προϊόντα που αποτελούν μέρος ειδικής προσφοράς (2+1, 1+1 κτλ).

Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με πίστωση του τραπεζικού σας λογαριασμού τον οποίο θα μας γνωστοποιήσετε κατά την άσκηση του δικαιώματος της υπαναχώρησης. Σε κάθε περίπτωση δε θα χρεωθούν έξοδα από την πλευρά μας για τέτοια επιστροφή χρημάτων.  

16.2.3. Διευκρινίζεται ότι για να πάρετε πίσω τα χρήματά σας στην περίπτωση της υπαναχώρησης, θα πρέπει το προϊόν να βρίσκεται στην άριστη κατάσταση που παραλήφθηκε χωρίς φθορές και να είναι πλήρες, εντός της αρχικής συσκευασίας του και να συνοδεύονται από όλα τα σχετικά έγγραφα . Όλα τα υποδήματα πρέπει να δοκιμάζονται σε τάπητα για την αποφυγή φθορών. 

Διευκρινίζεται ότι δεν παραλαμβάνουμε προϊόντα τα οποία επιστρέφονται κατά την υπαναχώρησή σας και τα οποία φέρουν βρωμιές, φθορές, εκδορές, τσακίσεις και γενικότερα μας δημιουργούν την εντύπωση ότι αυτά έχουν υποστεί χρήση πέρα από την απαραίτητη για τη διαπίστωση της καταλληλότητά τους. Κατά συνέπεια δεν παραλαμβάνουμε  τα προϊόντα που τυχόν βρίσκονται στην ως άνω κατάσταση και συμφωνείτε ότι το δικαίωμα της υπαναχώρησής σας δεν έχει νομίμως ασκηθεί και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. 

Αναγνωρίζετε δε και συναινείτε ότι αποτελεί δική σας ευθύνη η τυχόν μείωση της αξίας των προϊόντων που επιστρέφετε, ως απόρροια τέτοιας μεταχείρισής τους από μέρους σας που  να  αλλοιώνει την φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργικότητά τους. 

Διευκρινίζεται ότι τα εσώρουχα και τα μαγιό μπορούν να επιστραφούν εφόσον δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση. Στα μαγιό δεν πρέπει να έχουν αφαιρεθεί τα προστατευτικά αυτοκόλλητα υγιεινής. 

Δεν γίνονται δεκτές επιστροφές προϊόντων που έχουν σταλεί κατά ειδική παραγγελία.

17. Ελλατωματικά προιόντα – Ευθύνη «vireyal.com»  

17.1 Ευθυνόμαστε απέναντι στους πελάτες μας σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα σε περίπτωση που κάποιο από τα προϊόντα που παραλάβατε είναι ελαττωματικό ή δεν φέρει τις συμφωνημένες ιδιότητες. 

Αναλυτικότερα σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος ή μη ύπαρξης συμφωνημένης ιδιότητας  μπορείτε: 

1) να ζητήσετε την επισκευή του χωρίς δική σας επιβάρυνση, εκτός και αν αυτό είναι αδύνατο ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, 

2) να ζητήσετε την αντικατάσταση του με άλλο κατά τα ανωτέρω  

3) να ζητήσετε μείωση τιμήματος  

4) να υπαναχωρήσετε ακολουθώντας την ως άνω διαδικασία. 

Απαραίτητη προϋπόθεση  για την άσκηση των δικαιωμάτων σας είναι το ελάττωμα να μην έχει προκληθεί από εσάς , ή το προϊόν το οποίο θα επιστραφεί να μην φέρει βρωμιές, φθορές, εκδορές, τσακίσεις, να έχουν τη συσκευασία τους και τα σχετικά έγγραφα , όπως π.χ. απόδειξη αγοράς, οδηγίες χρήσης, σημάνσεις κ.α. και γενικότερα να μην δημιουργεί την εντύπωση ότι έχει υποστεί χρήση πέρα από την συνήθη και απαραίτητη για τη διαπίστωση της καταλληλότητας του. 

Καταρχήν στις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει να μας ενημερώσετε όσο το δυνατόν συντομότερο από την παραλαβή των προιόντων εγγράφως τόσο για την διαπίστωση ύπαρξης ελαττώματος όσο και για την έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας μέσω mail, ταχυδρομικής επιστολής ή με οποιονδήποτε άλλο έγγραφο τύπο, προκειμένου να συνεννοηθείτε για το ζήτημα αυτό και να ασκήσετε τυχόν δικαιώματά σας και στη συνέχεια να αποστείλετε το προϊόν στη διεύθυνσή μας Μοσκώφ αρ. 12 , Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54626 με δική μας χρέωση. 

Θα εξετάσουμε προσεκτικά το επιστρεφόμενο προϊόν για να διαπιστώσουμε την ορθότητα του αιτήματός σας και στη συνέχεια θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα εάν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση προϊόντος. 

Η επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση του προϊόντος θα πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, εντός 14 ημερών από την ημέρα που θα σας επιβεβαιώσαμε μέσω e-mail ότι δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος. 

Στην περίπτωση αυτή ,το ποσό που έχει καταβληθεί θα επιστρέφεται στο ακέραιο, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν εξόδων αρχικής αποστολής. Η επιστροφή γίνεται στον τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξει ο καταναλωτής κατά την τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία. 

17.2.  Σε περίπτωση που η παραγγελία σας έχει εκτελεσθεί με λανθασμένο τρόπο, όπως για παράδειγμα εάν έχετε παραλάβει λάθος προιόν ή έχει τιμολογηθεί λανθασμένα το προιόν και άλλα ,υποχρεούστε  να μας ενημερώσετε άμεσα είτε επικοινωνόντας μαζί μας στο τηλ. 2310508093 είτε αποστέλλοντάς μας e-mail στο info@vireyal.com  

17.3.Σε περίπτωση που ορίζετε εσείς διαφορετική εταιρία ταχυμεταφοράς, σας ενημερώνουμε ότι ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των προϊόντων βαρύνει αποκλειστικά και μόνο εσάς, από τη στιγμή που θα παραλάβει την παραγγελία από εμάς.  

18. Τρόπος επιστροφής χρημάτων 

Σε περίπτωση πραγματοποίησης πληρωμής μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, το ποσό επιστρέφεται στον τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξει ο καταναλωτής κατά την τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία. 

Σε περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή ή τραπεζικού εμβάσματος, το ποσό επιστρέφεται στον τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξει ο καταναλωτής κατά την τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία. 

19. Cookies/IP addresses 

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να χρησιμοποιεί cookies και να συλλέγει IP addresses. 

Cookies ονομάζονται τα μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη/μέλους για το σκοπό της αναγνώρισης από την εκάστοτε ιστοσελίδα των στοιχείων του Επισκέπτη/Χρήστη, διευκολύνοντας έτσι την είσοδο και την περιήγησή του στην ιστοσελίδα. Η Εταιρεία δεν έχει πρόσβαση ούτε λαμβάνει γνώση μέσω των cookies οποιουδήποτε εγγράφου, αρχείου ή δεδομένου που είναι αποθηκευμένο ή εγκατεστημένο στον προσωπικό υπολογιστή του Επισκέπτη/Χρήστη. 

Τα Cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για στατιστικούς λόγους μέτρησης της επισκεψιμότητας και της δημοφιλίας της ιστοσελίδας μας ή για σκοπούς marketing. Ο χρήστης με την είσοδό του στην ιστοσελίδα καλείται να αποδεχθεί ή να απορρίψει την εφαρμογή των cookies. Σε περίπτωση που, όμως, δεν επιθυμεί τη χρήση cookies, η Εταιρία δεν εγγυάται την πλήρη προσβασιμότητα σε όλες τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας. 

IP Address είναι η διεύθυνση μέσω της οποίας ο ηλεκτρονικός υπολογιστής του εκάστοτε επισκέπτη/χρήστη/μέλους έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Παρομοίως, οι διευθύνσεις ΙΡ χρησιμοποιούνται για στατιστικούς λόγους ή για σκοπούς marketing. 

Για αναλυτικότερες πληροφορίες όπως και για διαχείριση των ρυθμίσεων συγκατάθεσης, δείτε την σελίδα Πολιτική Cookieslink).   

20. Προστασία προσωπικών δεδεμένων 

Η Εταιρία μας είναι η αποκλειστική ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος με την ονομασία «vireyal.com». 

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η Εταιρία μας, τα στοιχεία της οποίας δηλώνονται στην αρχή του παρόντος. 

Η λειτουργία της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα διέπεται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679),τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ),τις οποίες η εταιρία αποδέχεται και έχει ενσωματώσει στην οικεία πολιτική προστασία προσωπικών δεδομένων. 

Η Εταιρία μας δεσμεύεται να επεξεργάζεται τα δεδομένα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται, με απόλυτο σεβασμό και καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια για την ασφαλή φύλαξη και διαχείριση αυτών. Για το σκοπό αυτό, η Εταιρία λαμβάνει κάθε τεχνικό και οργανωτικό μέτρο που κρίνεται απαραίτητο για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. 

Για την ενημέρωσή σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, την επεξεργασία που τυγχάνουν από το «vireyal.com»  και τους σκοπούς αυτής, τους αποδέκτες αυτών και άλλων συναφών πληροφοριών που αφορούν στην προστασία και στην ασφάλειά τους, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην πολιτική προστασία προσωπικών δεδομένων , η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των παρόντων όρων χρήσης και λειτουργίας του ηλεκτρονικού μας καταστήματος ΕΔΩ , για να διαβάστε και να αποδεχτείτε τους σχετικούς αυτούς όρους. 

21 .Δήλωση Εχεμύθειας 

Κάθε προσωπικό δεδομένο και πληροφορία το οποίο καταχωρίζει ή με άλλον τρόπο παρέχει στην Εταιρία ο χρήστης , καθώς και όσα συλλέγονται μετά από αίτημα της Εταιρείας είναι απολύτως εμπιστευτικά και η Εταιρία δεσμεύεται να τα χρησιμοποιεί αποκλειστικά για τους σκοπούς ορθής παροχής των υπηρεσιών μας προς τον Πελάτη και επικοινωνίας μαζί του στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Όταν ο Χρήστης αποστέλλει ένα αίτημα online, η πληροφορία που μας παρέχει χρησιμοποιείται για να του απαντήσουμε ηλεκτρονικά στην ερώτησή του. Αντιμετωπίζουμε τις αιτήσεις που συμπληρώνει κάθε Χρήστης καθώς και την ηλεκτρονική αλληλογραφία που αποστέλλει ως απόρρητα στοιχεία. 

Καμία πληροφορία ή αλληλογραφία δεν γνωστοποιείται σε τρίτους παρά μόνον εάν αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της παραγγελίας (π.χ. παροχή στοιχείων ονόματος, διεύθυνσης και τηλεφώνου σε παρόχους υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, παρόχους υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης όπως π.χ. οι υπηρεσίες Hosting (φιλοξενίας) ή εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο εκ του Νόμου. 

Περαιτέρω, δεν μεταβιβάζουμε το περιεχόμενο αυτών παρά μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο αποδέκτη και στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος, εφόσον αυτό ζητηθεί από την εταιρία ή στην περίπτωση που το περιεχόμενο του μηνύματος θεωρηθεί ότι θίγει και προσβάλλει την εταιρία μας. Επισημαίνεται ότι μία τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη προκειμένου για: 

Α)την προστασία των δικαιωμάτων και της περιουσίας της Εταιρίας μας 

Β)την προστασία ενάντια στην κακή ή στην μη εξουσιοδοτημένη χρήση του site 

Γ)την προστασία της προσωπικής ασφάλειας ή της περιουσίας των χρηστών και του καταναλωτικού κοινού. 

22. Διατηρούμε το δικαίωμα:

α) να μεταβάλλουμε οποτεδήποτε, μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης οι οποίες αλλαγές θα ισχύουν από την ανάρτησή τους στον ιστότοπό μας, για αυτό και καλείσθε κάθε φορά που υποβάλετε μία παραγγελία ή χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας να ανατρέχετε στους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου και να τους αποδέχεστε.   

β) να ανανεώσουμε ή αναβαθμίσουμε ή περιορίσουμε μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου και των προϊόντων του eshop 

γ) να ανανεώσουμε ή αναβαθμίσουμε μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης, της δομής ή της σύνθεσης του eshop καθώς και των τεχνικών της προδιαγραφών καθώς επίσης και 

δ) να περιορίζουμε την πρόσβαση στο σύνολο του eshop ή σε μέρος αυτού. 

ε) Επίσης η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του επισκέπτη της  Ιστοσελίδας να ματαιώσει, να αναστείλει οριστικά ή προσωρινά ή να τερματίσει τη λειτουργία της. 

στ) Υπογραμμίζεται ότι η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί τα παρεχόμενα προς πώληση προϊόντα, να παύει οριστικά ή προσωρινά την πώληση προϊόντων (μερικών ή όλων) συγκεκριμένων ή όλων των προμηθευτών χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του χρήστη.  

η) να τροποποιεί τον τρόπο λειτουργίας του e-shop και τις χρεώσεις, καθώς επίσης και 

θ) να αναρτά προσφορές για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή μέχρις εξαντλήσεως αποθεμάτων, να προβαίνει σε τακτικές ή έκτακτες εκπτώσεις, να διενεργεί διαγωνισμούς κ.ο.κ. 

Σε περίπτωση που κάποιος όρος της σύμβασης κριθεί ως καταχρηστικός ή ακυρωθεί τούτο δεν συμπαρασύρει και τους λοιπούς όρους της σύμβασης που εξακολουθούν να ισχύουν και να δεσμεύουν τα μέρη. Εάν οποιοσδήποτε  όρος ή προυπόθεση κριθεί άκυρη, ακυρώσιμη ή μη εκτελεστή , η εκτελεστότητα οποιουδήποτε άλλου μέρους των Όρων και Προϋποθέσεων δεν θα επηρεαστεί και οι άλλοι όροι θα παραμείνουν πλήρως σε ισχύ.  

Τυχόν καθυστέρηση άσκησης από τα μέρη μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και καθ’ εύλογη κρίση του δικαιούχου. 

23.Τελικοί όροι. 

23.1.Οι παρόντες όροι χρήσης  διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση τυχόν χρήσης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος από χώρα του εξωτερικού, εφαρμογής θα τυγχάνουν πάλι οι παρόντες όροι. 

23.2.Οι παρόντες όροι μπορούν και θα αναπροσαρμόζονται κάθε φορά που αλλάζει κάτι στην Πολιτική της Εταιρίας μας ή κάθε φορά που ο Νόμος επιτάσσει να πραγματοποιηθούν αλλαγές. Όλες οι αλλαγές θα πραγματοποιούνται στο παρόν κείμενο του ιστότοπού μας 

23.3. Κάθε διαφορά που θα δημιουργείται από τις συναπτόμενες συμβάσεις πώλησης μέσω της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος μας θα επιλύεται κατ’ εφαρμογή του Ελληνικού Δίκαιου και αρμόδια για την επίλυση των σχετικών διαφορών και την ερμηνεία των διατάξεων είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 

23.4. Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς ο Πελάτης μπορεί να απευθύνεται στους εκάστοτε υπάρχοντες νομοθετικά θεσμοθετημένους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών, όπως λ.χ. στις ενώσεις καταναλωτών, στην γενική γραμματεία Καταναλωτή , στις κατά τόπους αρμόδιες επιτροπές φιλικού διακανονισμού , στον συνήγορο του Πολίτη κτλ. 

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ)  διαθέσιμη στο  https://webgate.ec.europa.eu/
odr/main/index.cfm?event=main.home.choose Language
 

,η οποία δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές και τους προμηθευτές να υποβάλουν τις τυχόν διαφορές, που προκύπτουν από αγορές μέσω διαδικτύου, σε διαδικασία επίλυσης μέσω διαδικτύου. 

Ο πιστοποιημένος για τον σκοπό αυτό Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) είναι : το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (ECC GREECE) – Συνήγορος του Καταναλωτή, Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 144, 11 471, Αθήνα, +30 2106460284 +30 2106460784 info@eccgreece.gr και url
http://www.synigoroskatanaloti.gr/.
 

Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να απευθυνθεί ο καταναλωτής στην διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφοράς είναι να έχει προηγουμένως γνωστοποιήσει το πρόβλημά του σε εμάς στο email info@vireyal.com  προς εξεύρεση λύσης ή στο τηλέφωνο 2310508093 . Η διαδικασία ΕΕΔ είναι με βάση τον νόμο, μη δεσμευτική για τα μέρη που δύνανται να αποχωρήσουν οποτεδήποτε από αυτή. Ο καταναλωτής μπορεί να επικοινωνεί με τον ως άνω φορέα ΕΕΔ προκειμένου να τον καθοδηγήσει καθ’ όλη τη διαδικασία υποβολής και διεκπεραίωσης της καταγγελίας του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εναλλακτική επίλυση διαφορών μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
http://www.efpolis.gr/el/epanorthosi-askisi-dikaiomaton/79-exodikastiki-epilisi.html

Επισημαίνεται ρητά ότι η προστασία που παρέχει ο Νόμος 2251/1994 αφορά μόνον τον «καταναλωτή», όπως αυτός εκάστοτε ορίζεται στο άρθρο 1 του ν. 2251/1994. Η ακυρότητα μέρους των παρόντων όρων δεν επιφέρει ακυρότητα όλων των όρων παρά μόνο οδηγεί σε ακυρότητα και ανεφάρμοστο του μέρους, η σύμβαση κατά τα λοιπά ισχύει και λειτουργεί κανονικά. 

To «vireyal.com»συμμορφώνεται με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (Greek eCommerceAssociation- GRECA), ο οποίος ορίζει τους ελάχιστους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και ηθικής συμπεριφοράς, που πρέπει να τηρούνται τόσο απέναντι στον καταναλωτή όσο και μεταξύ των διαφόρων επιχειρήσεων που πωλούν προϊόντα / υπηρεσίες μέσω ψηφιακών καναλιών. 

23.5. Eπικοινωνία 

Για οποιαδήποτε απορία ή παράπονο από την εφαρμογή του συνόλου των περιεχομένων στην παρούσα ιστοσελίδα όρων χρήσης ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνεί μαζί μας τηλεφωνικά στο2310508093 ή με email στο info@vireyal.com 

 24. Όροι Διαγωνισμών

 1. H εταιρεία με την επωνυμία «VIREYAL» (στο εξής «Διοργανώτρια Εταιρεία»), η οποία εδρεύει στην οδό Μοσκώφ 12, διοργανώνει το Διαγωνισμό με την ονομασία “iPhone 13” (εφεξής «Διαγωνισμός»), ο οποίος επικοινωνείται αναρτάται και πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης Instagram (εφεξής Instagram).
 2. Ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού ορίζεται η 25/05/2022. Ημερομηνία λήξης του Διαγωνισμού ορίζεται η 01/06/2022.
 3. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Με την αποδοχή των όρων εγγραφής, ο συμμετέχων δηλώνει ότι είναι ενήλικος (ήτοι, ότι έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Η Διοργανώτρια και οι συνεργαζόμενες εταιρείες ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν πρόσβαση μέσω του διαδικτύου σε πληροφορίες, αγαθά και υπηρεσίες που αντίκεινται στον νόμο, τα χρηστά ήθη ή είναι ακατάλληλα ή ανάρμοστα για ορισμένες κατηγορίες προσώπων και ιδίως για ανηλίκους.
 4. Από την κλήρωση εξαιρούνται οι υπάλληλοι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
 5. Ο διαγωνισμός αρχίζει από την ημερομηνία της ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και λήγει την ημερομηνία που ορίζεται μέσα στην ανάρτηση.
 6. Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι χρήστες πρέπει να κάνουν follow την διοργανώτρια σελίδα Vireyal και την Valeria Kovalenco και να μην αποσύρουν τα follow μέχρι την λήξη του διαγωνισμού.
 7. Τo βραβείο του διαγωνισμού είναι: iPhone 13 για τον πρώτο νικητή και φόρεμα Ophelia για τον δεύτερο νικητή.
 8. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι δωρεάν.
 9. Μόνο οι συμμετέχοντες που ακολουθούν όλους τους κανόνες του διαγωνισμού μπορούν να ανακηρυχτούν νικητές.
 10. Το βραβείο δεν μπορεί να ανταλλαχθεί με μετρητά.
 11. Το βραβείο δεν είναι μεταβιβάσιμο.
 12. Το βραβείο θα αποσταλεί ταχυδρομικά.
 13. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με ηλεκτρονική κλήρωση, που θα διεξαχθεί με αυτοματοποιημένο τρόπο, ο οποίος δεν επιδέχεται ανθρώπινης παρέμβασης, από εξουσιοδοτημένο ειδικά προς το σκοπό αυτό, υπάλληλο της εταιρείας, με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή της ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ την ημέρα που έχει ορισθεί. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα αναδείξει τον νικητή ή τους νικητές και τους αναπληρωματικούς.
 14. Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Facebook, στο Youtube ή στο Instagram ανάλογα με το τι ορίζει η ενέργεια και να ακολουθεί τα αντίστοιχα βήματα συμμετοχής, κατόπιν προηγούμενης αποδοχής από αυτόν των όρων εγγραφής του Facebook, του Youtube ή και του Instagram.
 15. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Facebook, Υοutube, Instagram και των σελίδων της με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Facebook και της ως άνω σελίδας και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας.
 16. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο.
 17. Ο/Οι νικητής/ές πρέπει να επικοινωνήσουν μέσω προσωπικού μηνύματος στο Instagram εντός 2 ημερών από την ημερομηνία λήξης. Εάν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή ή δεν ζητήσετε το βραβείο εντός 2 ημερών από την ήμερα κοινοποίησης του νικητή του διαγωνισμού, διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε το βραβείο από τους νικητές ή και να επιλέξουμε έναν αντικαταστάτη.
 18. Αυτός ο διαγωνισμός δεν είναι χορηγία, που εγκρίθηκε, διαχειρίζεται, ή σχετίζεται με το Instagram.
 19. Συμμετέχοντας σε αυτόν τον διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι το καταχωρισμένο υλικό ή περιεχόμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις ιστοσελίδες του προωθητή και στα επίσημα προφίλ κοινωνικού δικτύου του προωθητή, συμπεριλαμβανομένου του Facebook, Twitter και G+ για μελλοντικούς σκοπούς μάρκετινγκ.
 20. Δεν γίνονται δεκτές απαντήσεις υβριστικές, προσβλητικές και γενικά αντίθετες στο νόμο και στα χρηστά συναλλακτικά ήθη.
 21. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής.
 22. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους του διαγωνισμού, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στην σελίδα της Εταιρείας στο Instagram.
 23. Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας ή λόγων ασφαλείας η Εταιρεία δύναται και δικαιούται να ΜΗΝ προσφέρει το Δώρο, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, καθώς και τη διανομή των δώρων κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της εταιρείας έναντι των συμμετεχόντων παύει να υφίσταται. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του Δώρου ή των Δώρων κατά τα ανωτέρω.
 24. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας. Περαιτέρω η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ταυτόχρονη υποβολή δήλωσης ρητής συγκατάθεσης του συμμετέχοντα.
 25. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση κατά την έννοια του ΓΚΠΔ και του Ν. 4624/2019, για την τήρηση των στοιχείων του και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με την προωθητική ενέργεια. Τα προσωπικά στοιχεία των Συμμετεχόντων δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους, θα τηρηθούν μέχρι τη διεξαγωγή της επιλογής και δημιουργίας του δώρου και μετά τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται.
 26. Η Διοργανώτρια εταιρεία είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων. H Διοργανώτρια έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απορρέουν από τον ΓΚΠΔ 2016/679 και από τον Ν. 4624/2019 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Περισσότερες σχετικές λεπτομέρειες μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να δει στη πολιτική απορρήτου στο site της Διοργανώτριας.
 27. Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω διαγωνισμού υποβάλλονται σε επεξεργασία για τον σκοπό και μόνο του διαγωνισμού βάσει του έννομου συμφέροντος για την διενέργεια του διαγωνισμού. Η νομική βάση για την διενέργεια του διαγωνισμού περιγράφεται στο άρθρο 6 του ΓΚΠΔ.
 28. Τα δικαιώματα των ενδιαφερομένων βάσει των οικείων διατάξεων απαρτίζονται από τα ακόλουθα:

α) το δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου (15 ΓΚΠΔ),

β) το δικαίωμα διόρθωσης (16 ΓΚΠΔ),

γ) το δικαίωμα διαγραφής ή το δικαίωμα στη λήθη (17 ΓΚΠΔ),

δ) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας ( 18 ΓΚΠΔ),

ε) το δικαίωμα μεταφοράς ή φορητότητας (20 ΓΚΠΔ),

στ) το δικαίωμα αντίκρουσης (21 ΓΚΠΔ).

ζ) τοδικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων  (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) και ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

 1. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από το Διαγωνισμό που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος, αρμόδια δικαστήρια είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

 

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 

( Άρθρου 4 Νόμου 2251/1994) 

ΠΡΟΣ:Την Μονοπρόσωπη ιδιωτική  κεφαλαιουχική εταιρία με την επωνυμία «VIREYAL MΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «VIREYAL M.I.K.E.»,  που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Μοσκωφ 12, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ….. , Τηλ : …………..και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ: 801556548/ Δ.Ο.Υ. Α΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ), email info@vireyal.com   

 

Εγώ, ο(η) υπογράφων (-ουσα), ……………………………….. (Όνομα) ……………………………… 

(Επώνυμο) του ……………………., κάτοικος ………………………………………….(Οδός/ Αριθμός)………………… (ΤΚ) ………………………….(Πόλη), τηλέφωνο …….………………………….,  

……………………….., e-mail …………………………………………, δηλώνω και γνωστοποιώ με την παρούσα ότι υπαναχωρώ αναιτιολογήτως από την υπ’ αριθ…………………../.…/…./202…. σύμβασή πώλησης των ακόλουθων αγαθών με την Εταιρία, την οποία ματαιώνω. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Επίσης, δηλώνω υπεύθυνα ότι: 

– Ασκώ το σχετικό δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης και επιστροφής των προϊόντων εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους. 

– Ότι τα προϊόντα και η συσκευασία τους βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση και δεν έχουν αποσυσκευασθεί, χρησιμοποιηθεί, ή υποστεί οποιαδήποτε φθορά ή ζημία. 

Ημερομηνία: …../ ……/ 202… 

Επιθυμώ την πίστωση του ποσού στο προσωπικό μου Λογαριασμό ………………………. 

Επιθυμώ την επιστροφή των χρημάτων σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στους Γενικούς Όρους Χρήσης. 

Ο (Η) Δηλών (ούσα ) και Υπαναχωρών (-ούσα)* 

——————————– 

(Υπογραφή) *υπογράφεται μόνο αν το παρόν έγγραφο κοινοποιηθεί σε χαρτί.